• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Инспекције
Општинска грађевинска инспекција Штампа
30. март 2011.

Одељење за инспекцијске послове

Грађевинска инспекција врши послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које одобрења издаје Градска општина Младеновац (објекти до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине).

 

Грађевински инспектор контролише да ли:
- је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и поднета пријава о почетку грађења;
- се објекат гради према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, односно решење из члана 145. Закона о планирању и изградњи;
- је градилиште обележено на прописан начин;
- је извођач радова преузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине;
- на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине;
- се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта;
- је за објекат који се користи издата употребна дозвола;
- обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима.

 

Место преузимања обрасца:
Услужни центар, приземље или преузмите овде PDF

Место подношења пријаве:
Писарнице, Услужни центар и зграда Општине Младеновац

Телефони за информације: 8241-692 и 8241-682

Радно време Грађевинске инспекције: 08.00-20.00

Радно време Услужног центра: 07.30-15.30