• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Матичне књиге
Упис чињенице венчања у матичне књиге на основу извода иностраних органа Штампа
19. април 2011.

Секретаријат за управу Градске управе Града Београда
Одсек за лична стања, вођење матичних књига и изборна права Младеновац

Потребна документација:
- Захтев у слободној форми
- Извод из матичне књиге рођених
- Уверење о држављанству
- Уверење о настањењу (издаје Полицијска управа за Град Београд, Љермонтовљева 12а) или фотокопија личне карте
- Извод из матичне књиге венчаних на интернационалном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране судског тумача
- По потреби, и друга документа

Напомене:
- Документа се предају у оригиналу.
- Предата документација се задржава.

Републичка административна такса
износ: 210 дин.
рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 82-070

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Место решавања предмета:
Услужни центар, приземље

Телефон за информације: 8241-693

Радно време са странкама: 07.30-15.30