Градска општина Младеновац
Исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија Штампа
20. април 2011.

Одељење за имовинско-правне послове

Потребна документација:
- Захтев за исељење у слободној форми, са тачним подацима у погледу власника стана  и адресе стана или заједничких просторија, имена и  презимена лица која су бесправно усељена у истом;
- Захтев мора да буде потписан од стране лица које га подноси са подацима о адреси становања и контакт телефон, а уколико се захтев подноси преко пуномоћника, уз захтев је неопходно приложити и пуномоћје (оверено уколико пономоћник није адвокат)
- Доказ о праву својине на стану или доказ о правном интересу за исељење
- Доказ о уплати општинских административних такси

Општинске административне таксе
- износ: 300 динара
- износ: 500 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070

Mесто предаје документације:
Услужни центар, приземље

Место решавања предмета:
Услужни центар

Телефон за информације: 8241-672

Радно време: 07.30-15.30

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2019.
Ажурирано: 05. 10. 2017.