• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Локална самоуправа
Председник Градске општине Младеновац Штампа
31. март 2011.

grb

 

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

 

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине. Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као и председника Општине.

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине. Председник Општине и заменик председника Општине су на сталном раду у Општини.

Надлежности председника Општине су:
- представља и заступа Општину;
- непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Општине;
- предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
- наредбодавац је за извршење буџета;
- усмерава и усклађује рад Управе;
- доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, прописом града, Статутом или одлуком Скупштине општине;
- у име Општине закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге јавне службе чији је оснивач Општина;
- поставља и разрешава помоћнике председника Општине;
- организује рад Већа и даје конкретна задужења члановима Већа и одређује чланове на сталном раду у Општини;
- доноси Правилник о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Општине;
- утврђује цене, односно даје сагласност на цене производа и услуга и надлежности Општине у складу са законом;
- даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета Општине којима се уређују број и структура запослених и даје сагласност на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма корисника буџета Општине, у складу са законом;
- одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз складу са законом;
- информише јавност о свом раду;
- образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
- отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, у складу са законом и одлуком Града, ради изградње објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом у поступку легализације;
- врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.


Председник Градске општине Младеновац:

 

220616-vglisicВладан Глишић, доктор ветеринарске медицине

Владан Глишић рођен је 1971. године у Београду. Основну и средњу школу завршио је у Младеновцу, а факултет ветеринарске медицине у Београду. Од 2004. до 2015. године радио је у Ветеринарској станици Младеновац.

Од јула месеца 2015. године до јуна 2016. године био је председник Привременог органа градске општине Младеновац.

Спортиста, јуниорски репрезентативац у одбојци. Председник је Одбојкашког клуба Младеновац 2013. године, када овај клуб улази у Прву српску лигу.

Од јула месеца 2015. године, председник је Привременог органа градске општине Младеновац, а председник је градске општине Младеновац у мандату 2016.-2020. године.

У овом периоду, поред великих инфраструктурних пројеката (далековод, гасификација, асфалтирање преко 300 км путева) и обнове јавних установа (Геронтолошки центар у Младеновцу, Дом здравља у Младеновцу и више основних школа на територији општине), у овом периоду је био и један од иницијатора за израду споменика Деспоту Стефану Лазаревићу у градском парку у Младеновцу и добитник је Европске повеље за 2019. годину за сарадњу са Ромском заједницом.

Ожењен, отац два сина.

Члан је Српске напредне странке.

Контакт :
тел. (011) 8241-610, 8241-640,
факс (011) 8230-145
e-mail : Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели