Градска општина Младеновац
Јавна набавка мале вредности - ОШ "Живомир Савковић" у Ковачевцу Штампа
24. април 2015.

 

Наручилац : Веће градске општине Младеновац
Адреса : Јанка Катића бр. 6
Место : 11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница : www.mladenovac.gov.rs
Шифра делатности : 8411
Матични број : 17318284
ПИБ : 102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015) oбјављује :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: 

 Предмет јавне набавкe мале вредности су услуге - текуће одржавање са пратећим радовима ОШ "Живомир Савковић" у Ковачевцу - издвојено одељење "Доња школа".Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Назив и ознака из општег речника набавке: 50000000 - услуге одржавања и поправки.

Опис предмета јавне набавке: 

 Предмет јавне набавкe мале вредности су услуге - текуће одржавање са пратећим радовима ОШ "Живомир Савковић" у Ковачевцу - издвојено одељење "Доња школа".

Услови за учествовање у поступку: 

 Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015). Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. и 76. достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012 и 14/2015). Испуњеност услова из члана 75. Закона може да се докаже писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве чини саставни елемент конкурсне документације. Изјава мора бити потписана и оверена печатом понуђача.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:      

 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs, а иста се истовремено објављује и на интернет станици Наручиоца http://www.mladenovac.gov.rs .Конкурсна документација се  може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 7.

Подношење понуда:

 Понуде се могу доставити непосредно или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: Градска општина Младеновац, Управа градске општине Младеновац, улица Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, Комисија за јавну набавку, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга - текуће одржавање са пратећим радовима ОШ "Живомир Савковић" у Ковачевцу - издвојено одељење "Доња школа", ЈНМВ бр. 3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:      

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 4.5.2015. године са почетком у 12:15 часова. Јавном отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача који поднесу пуномоћје понуђача за присуствовање јавном отварању.О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде: 

 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.  

Контакт:

За ближе информације обратите се писменим путем на маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Комисија:

Александра Матејић
 Катарина Стевановић
 Немања Митровић

Број: 03.05.404-23/2015 од 24.4.2015. године

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

 

 

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 24. 04. 2015.