Градска општина Младеновац
Измена конкурсне документације - Јавна набавка ОШ "Коста Ђукић" Штампа
27. април 2015.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д  Б е о г р а д
Градска општина Младеновац
Служба за информатику и заједничке послове
Комисија за јавне набавке
Број: 03.05.404-22/2015
Дана: 27.4.2015. године

На основу члана 63. став 1. и члана 54. став 12. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015), Комисија за јавне набавке, врши:


ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - текућег одржавања са пратећим радовима ОШ "Коста Ђукић" у Младеновцу - издвојено одељење у Међулужју, у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН бр. 2/2015

Наручилац - градска општина Младеновац, врши измену конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности услуга - текућег одржавања са пратећим радовима ОШ "Коста Ђукић" у Младеновцу - издвојено одељење у Међулужју, ЈН бр. 2/2015, коју је дана 22.4.2015. године, објавио на Порталу Управе за јавне набавке и својој интернет страници и то измену техничке спецификације и обрасца структуре цене, на следећи начин:

 I  У поглављу III, тачка 3.1.1 "Подополагачке услуге" на почетку сваког става додаје реч "Набавка", и то:

"Набавка и постављање стиродура дебљине 5 цм (без лепљења) на постојећи под - 101.00 м²Набавка и постављање филца на стиродур - 101.00 м²Набавка и постављање лајсни за ламинатни под - 74.00 м²Набавка и постављање прелазних лајсни за ламинатни под - 3 м²Набавка и постављање ламината дебљине 7 мм - 101.00 м²"

II У поглављу VIII - "Образац структуре цене", у табели број 1 у колони "Подополагачке услуге" у свим тачкама додаје се испред реч "Набавка", и то:

 

Ред. бр.

Подополагачке услуге

Јединица мере

Количина

Јединична цена без ПДВ-а

Јединична цена са ПДВ-ом

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

1.

Набавка и постављање стиродура дебљине 5 cm (без лепљења) на постојећи под

101.00

2.

Набавка и постављање филца на стиродур -

101.00

3.

Набавка и постављање лајсни за ламинатни под

74.00

4.

Набавка и постављање прелазних лајсни за ламинатни под

3.00

5.

Набавка и постављање ламината дебљине 7 mm

101.00

 

Измене и допуне конкурсне документације наручилац врши у року за подношење понуда када није потребно наведени рок продужавати, тако да рок за подношење понуда остаје исти - до 6.5.2015. године, до 12,00 чадова.

Молимо понуђаче да своју понуду припреме у складу са овом изменом конкурсне документације.

Уколико у међувремену неко од понуђача достави понуде по првобитној конкурсној документацији, исте се неће узети у разматрање.

Комисија ће ценити само оне понуде које буду у складу са овом изменом конкурсне документације.

Ова измена чини саставни део конкурсне документације.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

КОМИСИЈА

Александра Матејић
Драган Ивановић
Душан Завишић 

ПРЕУЗМИТЕ : ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 27. 04. 2015.