• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Позив за подношење пријава - додела средстава за пројекте безбедности саобрћаја Штампа
30. април 2015.

 

Позив за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката   Удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац.


У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС”, бр. 51/09) и Уредбом Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС”, бр. 8/12 и 94/13)


ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Комисија за безбедност саобраћаја на путевима
Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6 упућује


ПОЗИВ
за подношење пријава
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, А У СКЛАДУ
СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПРОГРАМОМ
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

 

Градска општина Младеновац, Комисија за безбедност саобраћаја на путевима (у даљем тескту Комисија), на основу Закључака са 5. седнице Комисије одржане дана 21.4.2015. године, позива сва заинтересована Удружења са седиштем на територији града Београда да поднесу пријаву за доделу средстава за финансирање пројеката који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац.

У обзир ће се узети пројекти који доприносе реализацији следећих циљева из области безбедности саобраћаја, а који циљеви су утврђени  у (и у свему према) Програму за унапређење безбедност саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац (у даљем тексту: Програм):

1. Подизање свести грађана ГО Младеновац о проблему безбедности саобраћаја у Младеновцу, који је већи од републичког просека, и потребе да се промене ставови и навике у понашању у саобраћају.

2. Повећање знања деце и возача о безбедном понашању у саобраћају, односно постизање промене њиховог понашања у саобраћају.

3. Реализација конкретних мера које доприносе безбедности угрожених група у саобраћају и са циљем спречавања саобраћајних незгода.


У циљу постизања промене у наведеним областима, Програм предвиђа следеће групе активности:

1. Кампања паметне улице, усмерена ка целокупном становништву ГО Младеновац са циљем подизања свести и информисања о великом проблему безбедности у саобраћају у Младеновцу и потреби промене ставова и понашања у саобраћају како би сви грађани били безбеднији на улици;

2. Едукативне активности усмерене ка деци, које подстичу промене понашања од детињства и услед којих се граде генерације опрезнијих учесника у саобраћају; Едукативне активности усмерене ка старијим учесницима саобраћаја, усмерене најпре на покушај промене негативних навика у вожњи које су потенцијална опасност за све учеснике у саобраћају, нарочито на небезбедним тачкама у ГО Младеновац;

3. Конкретне активности реализације безбедносних стандарда на терену на местима која су процењена за небезбедна, којима се упозоравају и приморавају учесници у саобраћају да се пажљиво понашају, и унапређује безбедност рањивих учесника у саобраћају.

Подносиоци пријаве, за сваки од наведених циљева појединачно (коме одговара по једна од горе наведених активности предвиђених Програмом), могу поднети највише једну пријаву тј. подносиоци пријаве могу поднети и више од једне пријаве, али за различите циљеве из области безбедности саобраћаја, који су наведени у овом Јавном позиву.

Пројекат којим конкурише Удружење би се у целости реализовао у сарадњи са Комисијом која је носилац активности (технички организатор и задужена за инплементацију самог Програма) и партнерима наведеним у Програму, обзиром да би реализација пројеката Удружења била саставни део активности предвиђених Програмом.

ПРОГРАМ ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО ТЕКСТА ЈАВНОГ ПОЗИВА.

Подносиоци пријаве морају да буду Удружења регистрована у Агенцији за привредне регистре са седиштем на територији града Београда у сагласности са Законом о удружењима („Сл. гласник РС”, бр. 51/09) и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта и статута, остварују циљеве у области едукације и/или области саобраћаја, док партнери у пројекту могу бити сва правна лица.

Подносиоци пријаве достављају следећу документацију:

–  пријавни формулар у електронској и штампаној верзији – потписан и оверен печатом Удружења са предлогом буџета пројекта који је саставни део пријавног формулара (у штампаној верзији – потписан и оверен печатом удружења);
–  фотокопију Статута Удружења;
–  потписане и печатиране протоколе о сарадњи са свим партнерима на пројекту (уколико постоје);
–  позитивне референце (уколико их има, на пример: писма препоруке и писма подршке).


Укупна висина средстава за финансирање пројеката Удружења износи 1.850.000,00 РСД, и то - по циљевима из области безбедности саобраћаја:


1. Подизање свести грађана ГО Младеновац о проблему безбедности саобраћаја у Младеновцу, који је већи од републичког просека, и потребе да се промене ставови и навике у понашању у саобраћају - износ од 500.000,00 РСД

2. Повећање знања деце и возача о безбедном понашању у саобраћају, односно постизање промене њиховог понашања у саобраћају - износ од 850.000,00 РСД и

3. Реализација конкретних мера које доприносе безбедности угрожених група у саобраћају и са циљем спречавања саобраћајних незгода - износ од 500.000,00 РСД
што су уједно и максималани износи за финансирање пројекта Удружења по појединачним областима.

За оцену свих пристиглих предлога пројеката биће задужена Комисија за безбедности саобраћаја на путевима. Комисија ће извршити проверу испуњености услова за учешће на конкурсу, обавиће стручни преглед и вредновати предложене пројекте, у складу са условима и критеријумима конкурса. Комисија ће листу рангирања пријављених пројеката утврдити у прописаном року, који не може бити дужи од 7 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Упутство за подношење пријава, Пријавни формулар и Програм за унапређење безбедност саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац су доступни и могу се преузети са интернет - презентације градске општине Младеновац: http://www.mladenovac.gov.rs/.

Додатне информације позивом на број телефона 011/8241-624 или путем е-мејла: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели и Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то:

– личном доставом на адресу: Градска општина Младеновац, Комисија за безбедност саобраћаја на путевима, ул. Јанка Катића бр. 6, Младеновац. Подносиоци пријаве ће добити доказ о пријему

– препорученом поштом на адресу: Градска општина Младеновац, Комисија за безбедност саобраћаја на путевима, ул. Јанка Катића бр. 6, Младеновац.

Коверат мора да садржи назнаку:

На предњој страни:

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ, 
Комисија за безбедност саобраћаја на путевима, ул. Јанка Катића бр. 6, Младеновац,
"Конкурс за финансирање пројеката Удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац" 
НЕ ОТВАРАТИ

На задњој страни:

Назив и адреса подносиоца пријаве.

Коверат треба да садржи пријавни формулар (један оригинал, једна фотокопија и у електронској верзији на USB/CD-у) са пратећом документацијом. Пријаве послате на други начин (нпр. факсом или и - мејлом) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Свака пријава која доспе након крајњег рока, без обзира на начин достављања, неће се разматрати и неотворена коверта биће враћена подносиоцу пријаве.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Није могуће накнадно употпунити документа која недостају.

Крајњи рок за реализацију пројеката је 30. јун 2015 године.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања овог позива у "Службеном гласнику Републике Србије".

Објављено у "Службеном гласнику РС", бр. 38/15 од 29.4.2015. године.

ПРЕУЗМИТЕ :

ПРОГРАМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГО МЛАДЕНОВАЦ

УПУТСТВО О УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР