• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавни оглас - за постављење начелника Управе градске општине Младеновац Штампа
22. август 2016.
 

На основу члана 85. став 5. Статута града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13 и "Сл. гласник РС", бр. 7/16 - одлука УС), члана 39. став 1. алинеја 8. и члана 49. став 2. став 3. став 4. и став 5. Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст и 38/13), члана 3. став 1. алинеа 7. Пословника о раду Већа градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 6/09 и 28/10), и Одлуке о спровођењу поступка за постављање Заменика начелника Управе градске општине Младеновац бр. IV-00-06-2-1/7/2016 од 24. јуна 2016. године, Веће градске општине Младеновац расписује


ЈАВНИ ОГЛАС
за постављење
НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
(НА ПЕТ ГОДИНА)


Услови: завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Осим наведених услова у овом огласу, кандидат треба да испуњава и услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", бр. 48/91,  66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС,  79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 23/13 - одлука УС).

Уз пријаву са биографијом, подносе се следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

- диплому о завршеном правном факултету;
- уверење о положеном стручном испиту (кандидат са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном стручном испиту, доставља доказ о положеном правосудном испиту);
- доказ о радном искуству у струци;
- радна књижица;
- уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
- извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 145/14);
- уверење о здравственом стању (не старије од шест месеци);
- уверење Основног и Вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа)
- уверење Полицијске управе да лице није осуђивано на безусловну казну од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након објављивања огласа).


Рок за достављање пријава је осам од дана објављивања огласа. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа.

Пријаву и доказе о испуњавању услова огласа доставити лично на писарницу Управе градске општине Младеновац или препорученом пошиљком.

Пријава и докази о испуњавању услова огласа се обавезно достављају у затвореној коверти са назнаком: "Пријава на јавни оглас за постављење начелника Управе градске општине Младеновац - не отварати", адресираној на Веће градске општине Младеновац преко Комисије за спровођење поступка по јавном огласу за постављење начелника Управе градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића 6, 11400 Младеновац.

Начелника Управе градске општине Младеновац поставља Веће градске општине Младеновац.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Под завршеним правним факултетом подразумева се високо образовање стечено на основним академским студијама у трајању од најмање четири године, као и студијама другог степена - мастер академске студије и специјалистичке академске студије у складу са Законом о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15).

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати. Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/8241-610 (контакт особа: Саша Вићентијевић).


ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број IV-00-06-2-8/1-1/2016, 18. августа 2016. године

НАПОМЕНА : Конкурс је објављен и у дневним новинама "Данас" од 22.8.2016.године