• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - превоз ученика Штампа
02. септембар 2016.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услуге
превоза ученика на територији градске општине Младеновац,
ОТ-ЈН бр. 2.4/2016

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца:  Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Услуга превоза ученика на територији градске општине Младеновац

Назив и ознака из општег речника набавке: 6013000000 - услуге друмског путничког превоза за посебне намене

Уговорена вредност: 6.555.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Једна

Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена 14.748.750,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 16.223.625,00  са обрачунатим ПДВ-oм
Најнижа понуђена цена: 14.748.750,00 динара без обрачунатог ПДВ-а,  16.223.625,00 са обрачунатим ПДВ-oм

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 5.4.2016. године.

Датум закључења уговора: 31.8.2016. године.

Основни подаци о добављачу:
Назив понуђача: СП "Ласта" а.д. Београд;
Адреса и место: ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, 11150 Београд;
Матични број: 07019734
ПИБ: 100002006
Шифра делатности: 4939

Период важења уговора: Уговор важи од 1.9.2016. године до краја првог полугодишта школске 2016/2017. године