• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Решење - именовање директора ЈКП "Пијаце Младеновац" Штампа
08. септембар 2016.

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 5. септембра 2016. године, на основу члана 24. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 18. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст и 38/13) и члана 19. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац" ("Службени лист града Београда", број 17/13 - пречишћен текст), донела је


Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора  Јавног комуналног предузећа
"Пијаце Младеновац", Младеновац1. Именује се Светислав Ратковић, професор народне одбране, за директора Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац", Младеновац, на мандатни период од четири године.

2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у "Службеном гласнику Републике Србије".

3. Ово решење је коначно.

4. Диспозитив овог решења објавити у "Службеном гласнику Републике Србије", а решење са образложењем у "Службеном листу града Београда".

5.  Ово решење са образложењем доставити именованом и свим кандидатима у  поступку јавног конкурса и објавити на звачној интернет страници градске општине Младеновац.


Образложење

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 30.6.2016. године, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац", Младеновац, расписала је јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац", Младеновац и Решењем именовала Комисију за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Младеновац.

Јавни конкурс је објављен у "Службеном гласнику РС", број 61/16 од 7.7.2016. године и дневном листу "Данас" од  12.7.2016. године.

На јавни конкурс за избор директора ЈКП "Пијаце Младеновац", благовремено су пристигле четири пријаве и то:

1) пријава бр. 4069 од 5.8.2016. године, подносиоца Здравка Шаренца;
2) пријава бр. 4083 од 5.8.2016.године, подносиоца Светислава Ратковића;
3) пријава бр. 4049 од 4.8.2016. године подносиоца Војислава Ђокића;
4) пријава бр. 4051 од 4.8.2016. године, подносиоца Весне Јанковић;


Комисија је, у складу са  одредбама Закона о јавним предузећима свим кандидатима доставила обавештења - позиве за раговор са Комисијом за дан 22.8.2016. године, на ком разговору је, у оквиру изборног поступка усменим разговором проверавано поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора. Изборни поступак између кандидата вршен је у складу са одредбама Уредбе о мерилима за именовање директора јавних предузећа. Провера знања страног језика и познавање рада на рачунару није вршена обзиром да ова знања и вештине нису посебно тражена у Огласу о јавном конкурсу за именовање директора јавних предузећа.

Након спроведеног поступка, Комисија је на седници одржаној 24.8.2016. године утврдила Ранг листу са три кандидата са најбољим резултатом, и то:

1. Светислав Ратковић, професор народне одбране - 14 бодова;
2. Војислав Ђокић, дипл. економиста - 12 бодова;
3. Весна Јанковић, мр шумарских наука из области пејзажне архитектуре - 12 бодова.


Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 29.8.2016. године, након разматрања Листе кандидата и записника о изборном поступку, утврдило је Предлог решења о именовању Светислава Ратковића. професора народне одбране, за директора Јавног комуналног предузећа "Пијаце Младеновац", Младеновац.


На основу изнетог, Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 5. септембра 2016. године, донела је одлуку као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Broj I-00-06-1-4/6-1/2016, 5. септембра 2016. године

Председник
Драган Вукадиновић