• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Решење - именовање директора ЈКП "Младеновац" Штампа
08. септембар 2016.
 

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 5. септембра 2016. године, на основу члана 24. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст и 38/13) и члана 24. Одлуке о оснивању Јавног коминалног предузећа за производњу, дистрибцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац“, Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 17/13-пречишћен текст, 33/13, 41/13 и 18/16), донела је


Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Јавног комуналног предузећа
за производњу, диструбуцију воде, одржавање хигијене,
гробља и зеленила „Младеновац“, Младеновац1. Именује се Владета Лучић, специјалиста струковни инжењер машинства, за директора Јавног комуналног предузећа за производњу, диструбуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац“, Младеновац,  на мандатни период од четири године.

2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.

3. Ово решење је коначно.

4. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, а решење са образложењем у „Службеном листу града Београда“.

5. Ово решење са образложењем доставити именованом и свим кандидатима у  поступку јавног конкурса и објавити на званичној интернет страници градске општине Младеновац.


Образложење

 

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 30.6.2016. године, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац“, Младеновац, расписала је јавни конкурс за именовање директора овог Јавног предузећа и Решењем именовала Комисију за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Младеновац.

Јавни конкурс је објављен у "Службеном гласнику РС", број 61/16 од 7.7.2016. године и дневном листу "Данас" од  12.7.2016. године.

На јавни конкурс за избор директора ЈКП "Младеновац", Младеновац благовремено су пристигле три пријаве и то:

1) пријава бр. 4094 од 5.8.2016. године, подносиоца Владете Лучића;

2) пријава бр. 4047 од 4.8.2016. године, подносиоца Војислава Ђокића;

3) пријава бр. 4050 од 4.8.2016. године, подносиоца Весне Јанковић


Комисија је, у складу са  одредбама Закона о јавним предузећима, свим кандидатима доставила обавештења - позиве за раговор са Комисијом за дане 22.8.2016. године и 23.8.2016. године, на ком разговору је, у оквиру изборног поступка усменим разговором проверавано поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора. Изборни поступак између кандидата вршен је у складу са одредбама Уредбе о мерилима за именовање директора јавних предузећа. Провера знања страног језика и познавање рада на рачунару није вршена обзиром да ова знања и вештине нису посебно тражена у Огласу о јавном конкурсу за именовање директора јавних предузећа.

Након спроведеног поступка, Комисија је на седници одржаној 24.8.2016. године утврдила Ранг листу са три кандидата са најбољим резултатом, и то:


1. Владета Лучић, спец. струковни инжењер машинства - 12 бодова;

2. Весна Јанковић, мр шумарских наука из области пејзажне архитектуре - 12 бодова;

3. Војислав Ђокић, дипл. економиста - 11 бодова.


Комисија је у случајевима једнаког резултата код два или више кандидата примењивала критеријуме из члана 12. став 2.  Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа, који предвиђају да ако два или више кандидата имају једнак резултат, примењују се према наведеном редоследу следећа мерила:

1. дуже радно искуство у организовању рада и вођењу послова (при чему се рачунају године и пуни месеци радног искуства);

2. дуже радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (при чему се рачунају године и пуни месеци радног искуства);

3. виши степен високог образовања.


Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 29.8.2016. године, након разматрања Листе кандидата и записника о изборном поступку, утврдило је Предлог решења о именовању Владете Лучић, спец. струковног инжењера машинства, за директора Јавног комуналног предузећа  "Младеновац", Младеновац.


На основу изнетог, Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 5. септембра 2016.године, донела је одлуку као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Broj I-00-06-1-4/5-1/2016, 5. септембра 2016. године

Председник
Драган Вукадиновић