• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Решење - именовање директора ЈП "ДИП Младеновац" Штампа
08. септембар 2016.
 

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 5. септембра 2016. године, на основу члана 24. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10 - пречишћен текст и 38/13) и члана 20. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац“ („Службени лист града Београда“, број 17/13 - пречишћен текст), донела је


Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Јавног предузећа
Дирекција за изградњу и планирање "ДИП Младеновац"1. Именује се Драган Јелић, мастер менаџер, за директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац“, на мандатни период од четири године.

2.  Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.

3.  Ово решење је коначно.

4. Диспозитив овог решења објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ а решење са образложењем у „Службеном листу града Београда“.

5. Ово решење са образложењем доставити именованом и свим кандидатима у  поступку јавног конкурса и објавити на званичној интернет страници градске општине Младеновац.


Образложење

 

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 30.6.2016. године, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац“,  расписала је јавни конкурс за именовање директора овог Јавног предузећа и Решењем именовала комисију за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Младеновац.

Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 61/16 од 7.7.2016. године и дневном листу „Данас“ од  12.7.2016. године.

На јавни конкурс за избор директора ЈП "ДИП Младеновац", Младеновац благовремено је пристигло шест пријава и то:

1) пријава бр. 4068 од 5.8.2016. године, подносиоца Здравка Шаренца;

2) пријава  бр. 4081 од 5.8.2016. године, подносиоца Милана Јованчевића;

3) пријава бр. 4088 од 5.8.2016.године, подносиоца Драгана Јелића;

4) пријава бр. 4048 од 4.8.2016.године, подносиоца Војислава Ђокића;

5) пријава бр. 4090 од 5.8.2016.године, подносиоца Милана Жујевића;

6) пријава бр. 4062 од 5.8.2016.године, подносиоца Момчила Давидовића.


Комисија је, у складу са  одредбама Закона о јавним предузећима свим кандидатима доставила обавештења - позиве за раговор са Комисијом за дане 22.8.2016. године и 23.8.2016. године, на ком разговору је, у оквиру изборног поступка усменим разговором проверавано поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора. Изборни поступак између кандидата вршен је у складу са одредбама Уредбе о мерилима за именовање директора јавних предузећа. Провера знања страног језика и познавање рада на рачунару није вршена обзиром да ова знања и вештине нису посебно тражена у Огласу о јавном конкурсу за именовање директора јавних предузећа.

Након спроведеног поступка, Комисија је на седници одржаној 24.8.2016. године утврдила Ранг листу са три кандидата са најбољим резултатом, и то:


1. Момчило Давидовић, дипл. грађевински инжењер - 12 бодова;

2. Драган Јелић, мастер менаџер - 10 бодова

3. Милан Жујевић, мр техничких наука - 10 бодова.


Момчило Давидовић, након целокупно спроведеног изборног поступка, телефонским путем је обавестио председника Комисије да, из личних разлога одустаје, тј. повлачи пријаву на конкурс за избор директора овог јавног предзећа, и да ће изјаву о повлачењу пријаве поднети и писаним путем одмах по повратку из иностранства где се тренутно налази. О наведеном је председник Комисије обавестио Веће градске општине Младеновац на седници одржаној 29.8.2016. године и да је у складу са чланом 12. став 2.  Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа (који предвиђају да ако два или више кандидата имају једнак резултат, примењују се према наведеном редоследу следећа мерила: 1. дуже радно искуство у организовању рада и вођењу послова (при чему се рачунају године и пуни месеци радног искуства); 2. дуже радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (при чему се рачунају године и пуни месеци радног искуства) и 3. виши степен високог образовања, следећи кандидат за директора овог јавног предузећа - Драган Јелић, мастер менаџер.


Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 29.8.2016. године, након разматрања Листе кандидата, записника о изборном поступку и обавештења Комисије, утврдило Предлог решења о именовању Драгана Јелића, мастер менаџера, за директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац“, на мандатни период од четири године.


На основу изнетог, Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 5. септембра 2016.године, донела је одлуку као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Broj I-00-06-1-4/7-1/2016, 5. септембра 2016. године

Председник
Драган Вукадиновић