• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - куповинa електричне енргије Штампа
21. септембар 2016.

 

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности добара -
куповина електричне енергије, ЈНМВ бр. 1.1/2016

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца:  Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Куповина електричне енергије

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија

Уговорена вредност: 600.000,00 динара без ПДВ-а, односно 720.000,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Једна

Највиша и најнижа понуђена цена на месечном нивоу:
Највиша понуђена цена 87.472,39 динара без обрачунатог ПДВ-а, 104.966,87  са обрачунатим ПДВ-oм
Најнижа понуђена цена: 87.472,39 динара без обрачунатог ПДВ-а, 104.966,87 са обрачунатим ПДВ-oм

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена 87.472,39 динара без обрачунатог ПДВ-а, 104.966,87  са обрачунатим ПДВ-oм
Најнижа понуђена цена: 87.472,39 динара без обрачунатог ПДВ-а, 104.966,87 са обрачунатим ПДВ-oм

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 21.3.2016. године.

Датум закључења уговора: 5.9.2016. године.

Основни подаци о добављачу:
Назив понуђача: "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд;
Адреса и место: ул. Царице Милице бр. 2, 11000 Београд;
Матични број: 20924195
ПИБ: 108057105
Шифра делатности: 3514

Период важења уговора: Уговор важи од дана испуњења вредности претходног појединачног уговора о јавној набавци до 31.12.2016. године, односно до испуњења вредности уговора.