• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавни позив - куповина сеоске куће и грађевински материјал Штампа
23. септембар 2016.
 

 

На основу члана 9. и 10. Одлуке Скупштине града Београда број: 5-80/16-С  од 8. фебруара 2016. године о  начину реализације помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији града Београда („Службени лист града Београда“ број 4/16) и Решења Градоначелника града Београда  број: 020-5716/16-Год 24. августа 2016. године о образовању  Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, Комисија за избор корисника, 23. септембра 2016. године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
интерно расељеним лицима за подношење пријава за доделу средстава помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, у циљу побољшања услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на територији града Београда


I  Предмет Јавног позива


Предмет Јавног позива је додела помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, која имају боравиште/пребивалиште на територији града Београда укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом  и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, све како би побољшали услове становања.

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу од 1.150.000,00 динара (једанмилионстопедесетхиљададинара) и за додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у износу од 180.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом (стоосамдесетхиљададинара), оба износа по породичном домаћинству Корисника.
Корисник за куповину може предложити сеоску кућу са окућницом која се налази на територији Републике Србије.

Изабрани корисник може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи при куповини сеоске куће са окућницом за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа који се додељује при куповини сеоске куће са окућницом (у износу до 575.000,00 динара).


II Корисници


Корисници помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и за набавку  грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом су интерно расељена лица са територије АП Косово и Метохија, а која имају боравиште / пребивалиште на територији града Београда и чланови њихових породичних домаћинстава.

Чланом породичног домаћинства, сматрају се: брачни и ванбрачни друг, дете рођено у браку, ван брака, усвојено или пасторак, родитељи брачних другова и лица која су брачни другови по закону дужни да издржавају.

 

III Услови за избор корисника


Помоћ при куповини сеоске куће са окућницом може бити додељена интерно расељеном лицу са територије АП Косово и Метохија и члановима његовог породичног домаћинства под следећим условима:

1) да је подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује  легитимацију интерно расељеног лица;
2) да подносилац и чланови породичног домаћинства наведени у пријави који су евидентирани као интерно расељена лица имају боравиште/пребивалиште на територији града Београда;
3) да су подносилац и чланови продичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;
4) да подносилац и чланови породичног домаћинства немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;
5) да подносилац и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван АП Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
6) да подносилац и чланови породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на АП Косову и Метохији;
7) да подносилац и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на АП Косову и Метохији, а којом би могли да безбедно реше своје стамбено питање;
8) да подносилац и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;
9) да породично домаћинство има радно способне чланове;
10) да сеоска кућа са окућницом којом Корисник конкурише за доделу Помоћи испуњава основне услове за живот и становање и да је уписана у катастру непокретности на име продавца и без терета, осим ако је наведена непокретност у поступку озакоњења, а на земљишту на коме се непокретност налази дозвољена је индивидуална стамбена градња.
11) да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне
непокретности.


IV Критеријуми за избор корисника

 

Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова којe корисник као подносилац пријаве и чланови његовог домаћинства остваре, а према следећим критеријумима:

1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова;
Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова;
2) Број малолетне деце у породичном домаћинству:
(1) породично домаћинство до двоје малолетне деце - 10 бодова;
(2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце - 20 бодова;
3) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:
(1) домаћинство са једним дететом - 10 бодова;
(2) домаћинство са двоје деце - 20 бодова;
(3) домаћинство са троје или више деце - 30 бодова.
4) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству - 20 бодова.
5) Стамбена ситуација породичног домаћинства:
(1)  породично домаћинство смештено у колективном центру - 10 бодова;
(2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова - 20 бодова;
6) Материјални положај породичног домаћинства:
(1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану -10 бодова;
(2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану - 20 бодова;
7) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
(1) по основу смањења или губитка радне способности подносиоца пријаве или члана породичног домаћинства:
- ако постоји делимична радна способност - 10 бодова;
- ако постоји потпуни губитак радне способности - 20 бодова.
(2) по основу телесног оштећења подносиоца пријаве или члана породичног домаћинства:
- за телесно оштећење 100% - 20 бодова;
- за телесно оштећење 90% - 15 бодова;
- за телесно оштећење 80% - 10 бодова.
Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова;
8) Болести од већег социјално-медицинског значаја, (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл): подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства - 20 бодова;

Ово мерило се примењује ако подносилац пријаве или члан његовог породичног
домаћинства нису бодовани по основу тачке 7) подтач. (1) и (2) овог члана;
9) Регистровано сеоско газдинство – 20 бодова;
10) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом/несталом члану – 20 бодова;

 

V

Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који:
1) има већи број малолетне деце;
2) има већи број чланова породичног домаћинства;
3) има трудну жену у породичном домаћинству;
4) дуже борави на подручју града Београда;
5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.


VI Пријава на Јавни позив

 

Корисник као подносилац пријаве на јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:
1) уредно попуњен образац Пријаве;
2) фотокопију легитимације интерно расељеног лица (обавезно за подносиоца  пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);
3) фотокопију личне карте, очитане личне карте ако је у питању биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година, а за млађе од 16 година, фотокопију здравствене књижице;
4) доказ о стамбеној ситуацији подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства: за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних
хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у органу управе или суду (ова изјава се даје само уколико породично домаћинство живи у изнајмљеном простору без воде, струје или купатила (довољно је да нема једно од наведених));
5) изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују непокретност у Републици Србији ван АП Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање; не могу да користе непокретност коју поседују на АП Косову и Метохији; нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији АП Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање; да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне некретнине;
6) доказ о приходима:
а) за незапослене, изјава оверена у органу управе или суду да је лице незапослено и да нема примања;
б) за запослене, потврда послодавца о висини примања за месец који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или изјава да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе (обавезно навести износ повремених прихода);
в) чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверена у органу управе или суду да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији;
7) доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
8) доказ о здравственом стању, односно о постојању болести од већег социо – медицинског значаја, трудноће или другог здравственог стања-извештај лекара (не старији од годину дана);
9) за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; пресуда о разводу брака или изјаву оверену у органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
10) доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежног органа;
11) решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
12) доказ за породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
13) изјаву власника непокретности - сеоске куће са окућницом на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца пријаве, под условима предвиђеним овим јавним позивом, да предметна непокретност није у спору или под теретом, осим ако је у поступку озакоњења или легализације;
14) доказ о власништву на предметној непокретности - сеоској кући са окућницом, на коју се односи Помоћ - лист непокретности не старији од 6 месеци са уписаном кућом на име продавца без терета, осим ако је у поступку озакоњења или легализације;
15) фотокопију личне карте продавца предметне непокретности - сеоске куће са окућницом,
16) доказ о регистрацији сеоског домаћинства, уколико је исто регистровано.


Уколико се из приложене документације утврди да је предметна сеоска кућа са окућницом којом Подносилац пријаве конкурише за Помоћ под теретом или ограничењем, Комисија може тражити од Подносиоца пријаве да достави доказ да је поднет захтев за легализацију предметне сеоске куће са окућницом, или да је покренут поступак озакоњења и информацију о локацији или друге потребне доказе за које се покаже да су неопходни за поступање по Пријави.
Уколико се из  приложене документације утврди да је сеоска кућа са окућницом којом Подносилац пријаве конкурише за Помоћ изграђена без одобрења за градњу, а да за исту није поднет захтев за легализацију или да је поднет захтев за легализацију, али да се налази на земљишту које, у складу са информацијом о локацији, није предвиђено за индивидуалну стамбену градњу, или да није покренут поступак озакоњења, Комисија ће такву Пријаву третирати као неосновану.
Уколико се на основу документације из овог дела Јавног позива утврди да је сеоска кућа са окућницом којом Подносилац пријаве конкурише за Помоћ у својини лица које је у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са Подносиоцем пријаве или чланом његовог породичног домаћинства који је наведен у Пријави, Комисија ће такву Пријаву третирати као неосновану.

Комисија за избор корисника по службеној дужности прибавља уверење из Републичког геодетског завода о томе да ли на територији Републике Србије поседују непокретност у својини, за подносиоца Пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства обвезници пореза на имовину; потврду да се лице налази у евиденцији интерно расељених лица Комесаријата за избеглице и миграције (за подносиоце пријава који уз пријаву нису доставили фотокопију расељеничке легитимације); уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за подносиоца и све чланове породичног домаћинства.

Доказе за потребе поступка избора корисника помоћи,  у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), прибавиће по службеној дужности Комисија, осим уколико странка у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе, у фотокопији, прибавити сама, с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.


VII Поступак избора корисника

 

Пријаву поднету након истека рока за подношење пријава из Јавног позива, Комисија неће разматрати, већ ће исту третирати као неблаговремену.

Пријаву у погледу које нису испуњени услови из дела III овог Јавног позива, Комисија не бодује већ ће исту третирати као неосновану.
Ако пријава садржи неки формални недостатак који спречава поступање по истој, која је неразумљива или непотпуна, подносилац се писаним путем позива да уочене недостатке отклони у року од 8 (осам) дана пријема позива, уз упозорење на последице пропуштања.

Уколико, у датом року, подносилац Пријаве не отклони недостатке, Комисија ће Пријаву третирати као непотпуну, односно неуредну.

Пријаву у погледу које подносилац у датом року отклони уочене недостатке, Комисија сматра као да је од почетка била уредна.

Пријаву која не садржи формални недостатак или у погледу које је поступљено у
складу са ставом 3. овог дела Јавног позива, Комисија разматра и утврђује испуњеност услова из дела III  овог јавног позива.

У погледу пријава код којих су испуњени услови из дела III овог Јавног позива Комисија врши бодовање, у складу са критеријумима прописаним у делу IV овог Јавног позива.

За доказивање условности понуђене непокретности за живот и становање, као и цене предметне непокретности, опис и мишљење даје стручно лице из Комисије.

Ради утврђивања количине и врсте грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, стручно лице из Комисије врши техничку процену објеката подносилаца пријава који су рангирани и Комисији доставља појединачне извештаје са спецификацијом грађевинског материјала.

У погледу пријава које испуњавају услове врши се додатна провера података о лицима наведеним у Пријави и то у евиденцији трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције.

На основу броја бодова којe корисник као подносилац пријаве и чланови његовог домаћинства остваре, Комисија утврђује Предлог листе реда првенства о избору корисника помоћи.

Предлог листе реда првенства се објављује на огласној табли Градске управе града Београда, Градског повереника за избеглице, повереника за избеглице градских општина, Комесаријата за избеглице и миграције и званичној интернет презентацији града Београда и Комесаријата за избеглице и миграције.

На предлог листе реда првенства учесници Јавног позива могу поднети приговор Комисији у року од 15 дана од дана објављивања Предлога листе реда првенства.

Одлуку по приговорима Комисија доноси у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Након одлучивања по приговорима, Комисија утврђује  Коначну листу реда првенства.

На основу Коначне листе реда првенства, Градоначелник града Београда доноси Одлуку о избору корисника помоћи, која се доставља лицима на која се Одлука односи.

Одлука о избору корисника помоћи је коначна.

Одлука о избору корисника помоћи објављује се на огласној табли Градске управе града Београда, Градског повереника за избеглице, повереника за избеглице градских општина, Комесаријата за избеглице и миграције и званичној интернет презентацији града Београда и Комесаријата за избеглице и миграције.

На основу Одлуке градоначелника града Београда, град Београд, власник предметне непокретности – сеоске куће са окућницом и Корисник којем је додељена Помоћ, закључују уговор у писаној форми којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора, а у складу са чланом 6. став 1. Уговора средства се уплаћују на текући рачун продавца сеоске куће са окућницом.
Уговором из претходног става се регулишу међусобна права и обавезе, као и да изабрани Корисник Помоћи сеоску кућу са окућницом неће отуђити најмање пет (5) година.

Забрана отуђења из претходног става уписује се у катастар непокретности на основу решења које доноси Комесаријат за избеглице и миграције.
Изабрани корисник и град Београд закључују Уговор о додели грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.


VIII Подношење пријава на Јавни позив

 

Заинтересована лица подносе пријаве на Jавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника за доделу помоћи, у року од 60 дана од дана објављивања Јавног позива.

Документација се доставља писарници број 8 у приземљу зграде Градске управе града Београда,27. марта 43-45, лично или путем препоручене поште на адресу:

Секретаријат за социјалну заштиту 27. марта 43-45, 11000 Београд
Са напоменом: "За јавни позив – Сеоске куће за интерно расељена лица – не отварати", с позивом на број XIX-08-404.1-1/2016.


Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 22. новембар 2016. године.

Образац пријаве, обрасци изјава, као и списак потребне документације могу се преузети  у приземљу зграде Градске управе града Београда, у улици 27. марта 43-45, у канцеларији број 10. Додатне информације у вези Јавног позива могу се добити путем телефона 011/330-9750, 011/33-44-625.

 

ПРЕУЗМИТЕ :

ИЗЈАВА КОРИСНИКА

ИЗЈАВА ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗЈАВА ПРОДАВЦА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ