• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - куповина канцеларијског материјала Штампа
11. јануар 2017.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности добара -
куповина канцеларијског материјала, ЈНМВ бр. 1.3/2016

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца:  Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Куповина канцеларијског материјала

Назив и ознака из општег речника набавке:

-30192000 - канцеларијски материјал
-30125110 - тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

Уговорена вредност: 625.000,00 без ПДВ-а, односно 750.000,00 са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Три

Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена 1.554.129,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.860.954,80 са обрачунатим ПДВ-oм
Најнижа понуђена цена: 1.182.667,20 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.419.155,49 са обрачунатим ПДВ-oм

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена 1.226.252,10 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.471.386,27  са обрачунатим ПДВ-oм
Најнижа понуђена цена: 1.182.667,20 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.419.155,49 са обрачунатим ПДВ-oм

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 24.6.2016. године.

Датум закључења уговора: 19.12.2016. године.

Основни подаци о добављачу:
Назив понуђача: В.Д. ЛУКИ д.о.о. Младеновац;
Адреса и место: ул. Црквена бр. 70В, 11400 Младеновац;
Матични број: 06292852
ПИБ: 101479482
Шифра делатности: 4690

Период важења уговора: Уговор важи од 1.1.2017. године до 30.6.2017. године