• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - услуге чишћења зграда Штампа
11. јануар 2017.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности добара
- услуге чишћења зграда, ЈНМВ бр. 2.1/2016

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца:  Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Јавне набавке мале вредности услугe чишћења зграда градске општине Младеновац

Назив и ознака из општег речника набавке: 90910000 - услуге чишћења

Уговорена вредност: 232.758,64 динара без обрачунатог ПДВ-а, 279.310,37  са обрачунатим ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Седам

Највиша и најнижа понуђена цена :
Највиша понуђена цена 2.760.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 3.312.000,00  са обрачунатим ПДВ-oм
Најнижа понуђена цена: 1.608.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а,  понуђач није у систему ПДВ-а.

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 2.400.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 2.880.000,00 са обрачунатим ПДВ-ом
Најнижа понуђена цена: 1.620.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.944.000,00 са обрачунатим ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 11.2.2016. године.

Датум закључења уговора: 19.12.2016. године.

Основни подаци о добављачу:
Назив понуђача: Агенција за чишћење "Инспирација", Крагујевац;
Адреса и место: ул. Радничка бр.21/7, 34000 Крагујевац;
Матични број: 56610634
ПИБ: 103528100
Шифра делатности: 8411

Период важења уговора: Уговор важи од 1.1.2017. године до 22.2.2017. године