• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - услуге фиксне телефоније Штампа
11. јануар 2017.
 

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке услуге фиксне телефоније, ЈНМВ бр. 2.5/2016

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца:  Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Услуга фиксне телефоније

Назив и ознака из општег речника набавке: 64210000 - телефонске услуге и услуге преноса података

Уговорена вредност: 630.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда

Број примљених понуда: Једна

Највиша и најнижа понуђена цена:
Понуђене су јединичне цене према структури цене наручиоца, а процењена вредност набавке је укупна вредност оквирног споразума.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 19.7.2016. године.

Датум закључења уговора: 28.12.2016. године.

Основни подаци о добављачу:
Назив понуђача: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд,
Адреса и место: ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд;
Матични број: 17162543
ПИБ: 100002887
Шифра делатности: 6110

Период важења уговора: Уговор важи од 1.1.2017. године до 31.7.2017. године