• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - услуге физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом Штампа
11. јануар 2017.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услуге
физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом,
ОТ-ЈН бр. 2.2/2016

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца:  Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Услуга физичко-тeхничког обезбеђења са противпожарном заштитом

Назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 - услуге обезбеђења

Уговорена вредност: 1.605.786,00 динара без обрачунатог ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда

Број примљених понуда: Две

Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена 7.243.800,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 8.692.560,00  са обрачунатим ПДВ-oм
Најнижа понуђена цена: 6.591.858,00 динара без обрачунатог ПДВ-а,  7.910.229,60  са обрачунатим ПДВ-oм

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 6.591.858,00 динара без обрачунатог ПДВ-а,  7.910.229,60  са обрачунатим ПДВ-oм
Најнижа понуђена цена: 6.591.858,00 динара без обрачунатог ПДВ-а,  7.910.229,60  са обрачунатим ПДВ-oм

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 21.3.2016. године.

Датум закључења уговора: 26.12.2016. године.

Основни подаци о добављачу:
Назив понуђача: "G4S  Secure Solutions" д.о.о. Београд;
Адреса и место: ул. Кумодрашка бр. 240, 11000 Београд;
Матични број: 06043429
ПИБ: 100372941
Шифра делатности: 8010

Период важења уговора: Уговор важи од 1.1.2017. године до 31.3.2017. године