• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Интерни конкурс - Послови припреме техничке документације за програме јавних инвестиција и реализацију инвестиционих пројеката Штампа
14. фебруар 2017.
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Број:III-08-111-2/2017
Датум 14.2.2017. године
МЛАДЕНОВАЦ

На основу чл. 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу ("Сл. гласник РС", бр. 17/2016) и решења начелника Управе број III-00-96/35/2017 од 14.2.2017. године,

Управа градске општине Младеновац оглашава
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

I Организациони облик у коме се радна места попуњавају: Управа градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац.

II Радно место које се попуњава: Послови припреме техничке документације за програме јавних инвестиција и реализацију инвестиционих пројеката.

Назив радног места, организационе јединице у којој је радно место систематизовано и број извршилаца: Послови припреме техничке документације за програме јавних инвестиција и реализацију инвестиционих пројеката, Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање, један (1) извршилац.

Опис послова: учествује у изради програма јавних инвестиција које финансира Градска општина Младеновац, стара се о изградњи и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева и врши надзор над изградњом и одржавањем истих, асистира одговорном лицу на пословима стручног надзора, учествује у свим радовима када је у питању припрема елемената за тендерску документацију, врши контролу количина изведених радова код реализације програма јавних инвестиција и то радом на терену и коришћењем пројектне документације, врши претходну контролу и оверу рачуна и ситуација за извршене радове, врши самостално надзор на појединим радовима где вршење надзора, у складу са законом, није условљено лиценцом, врши праћење техничког стања и евентуалних негативних појава на извршеним радовима и предузима одговарајуће мере на санацији недостатака, учествује у изради периодичних и других извештаја из делокруга свог рада и обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца.


Услови: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету (област: грађевинарство), положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање једне године.   

III Место рада: Младеновац.

IV  Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече 15.2.2017. године и истиче 1.3.2017. године.

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Дијана Лазић Вулиновић, телефон: 011/8231-376, e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

VI Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Управа градске општине Младеновац, Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, са назнаком: "за интерни конкурс" и наводом радног места за које се пријава подноси.

VII  Датум оглашавања: 14.2.2017. године.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;  оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање 1 години радног искуства у струци ( потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Разговор са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, биће обављен у просторијама Управе градске општине Младеновац, Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени.

X  Право учешћа на интерном конкурсу: На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе - у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима које имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Управе градске општине Младеновац.

Интерни конкурс објављен је на интернет страници Градске општине Младеновац и огласној табли Управе градске општине Младеновац.


НАЧЕЛНИК УПРАВЕ