• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Измена конкурсне документације - услуге чишћења зграда (2) Штампа
15. фебруар 2017.
 

На основу члана 63. став 1. и 5. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија а спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.05.404-4/2017 од 9.2.2017. године, врши:


ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности услуге чишћења зграда градске општине Младеновац,
ЈНМВ бр. 2.1/2017

 

Комисија за спровођење предметног поступка јавне набавке врши другу измену конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности услуге чишћења зграда градске општине Младеновац, ЈНМВ бр. 2.1/2017, која је дана 10.2.2017. године објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине Младеновац, на следећи начин:


I  У поглављу IV - Услови за учешће у поступку јавне набаке из члана 75. и 76. закона и упутство за доказивање испуњености услова, у оквиру одељка 4.3 Упутство за доказивање испуњености услова, члан 77. ЗЈН, тачка 4.3.5 - у погледу техничког капацитета, мења се тако да сада гласи:

"Као доказ доставити потписану и оверену изјаву дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да поседује тражену опрему са таксативним навођењем опреме коју ће користити приликом извршавања уговорних обавеза (образац бр. 13), као и пописну листу основних средстава као доказ да поседују наведене машине, односно основна средства, или уговор о закупу опреме, уговор о лизингу или други одговарајући доказ."


II У поглављу XXII - Модел уговора о јавној набавци пружања услуге чишћења зграда градске општине Младеновац, мења се члан 4. модела уговора у ставу 6. тако да сада гласи:

" Рок за плаћање је _____ дана од дана достављања уредног рачуна."

Узимајући у обзир да је понуђач дужан да попуни модел уговора, то ће саставни део ове измене бити цео текст модела уговора са извршеном изменом, који ће понуђачи попунити, потписати и оверити и приложити уз своју понуду.


III Како се измена конкурсне документације врши у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда, а који је померен претходном изменом, то остаје рок за јавно отварање понуда 22.2.2017. године у 12,15 часова.


Понуде су благовремене ако наручиоцу буду предате до 12,00 часова - 22.2.2017. године.


Молимо понуђаче да своју понуду припреме у складу са овом изменом конкурсне документације.


Уколико у међувремену неко од понуђача достави понуду по првобитној конкурсној документацији, исте се неће узети у разматрање.


Комисија ће ценити само оне понуде које буду у складу са овом изменом конкурсне документације.

Ова измена чини саставни део конкурсне документације.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

ПРЕУЗМИТЕ : МОДЕЛ УГОВОРА