• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Појашњење конкурсне документације - услуге чишћења зграда ГО Младеновац Штампа
17. фебруар 2017.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Комисија за спровођење поступка јавне набвке
Број: 03.05.404-4/2016
Датум: 17.2.2017. године

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.05.404-4/2017 од 9.2.2017. године, даје следеће:

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У поступку јавне набавке мале вредности услуге чишћења зграда ГО Младеновац, ЈНМВ бр. 2.1/2017, а поводом Захтева за појашњење конкурсне документацијезаинтересованог понуђача од 14.2.2017. године, Комисија даје следеће појашњење:

 

 Питања заинтересованог понуђача:

1) Из ког разлога наручилац код доказивања захтева доставу М пријава на обавезно осигурање и Уговоре о радном ангажовању, посебно ако понуђач доставља М пријаве за лица која су код њега у радном односу (на одређено и неодређено време)?

2) Као доказ техничког капацитета захтевате Изјаву (из обрасца 13.), као и пописну листу основних средстава. Постављамо питање из ког разлога се наручилац ограничио само на доказ: пописна листа? Сматрамо да овако постављен услов дискриминише понуђаче, јер као доказ техничког капацитета, мора бити поред пописне листе и одговарајући Уговор (о закупу опреме, лизингу, и др.), те вас молимо да наведени начин доказивања измените тј. допуните.

3) Да ли извршиоци понуђача, којем буде додељен уговор, морају бити у радном односу или могу бити ангажовани и по другом основу у складу са Законом о раду?

4) Да ли понуђач приликом калкулације цене, мора за сваког ангажованог извршиоца, применити минималну цену рада, која у овом тренутку износи 130,00 РСД / радном часу у нето износу?

5) Наручилац је у обрасцу понуде и у упутству предвидео рок плаћања од 15-45 дана, док је у моделу Уговора, дефинисао рок плаћања на 30 дана (члан 4. став 6. ). Да ли можете кроз измену конкурсне документације да исправите наведено?

 

Одговори:

 

1) Наручилац има право да захтева и М образац и уговор о радном ангажовању јер тај услов могу сви понуђачи да испуне и не представља посебан трошак, а свакако не ограничава понуђаче да морају имати радно ангажована лица само по основу рада на одређено или неодређено време, већ то може бити и по другом основу, у складу са Законом о раду. У случају да уговор о радном ангажовању садржи податке који представљају службену или коју другу тајну, наручилац ће поступити у складу са чл. 14. Закона о јавним набавкама.

2) Наручилац је уважио примедбу заинтересованог понуђача и изменио конкурсну документацију која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 14.2.2017. године.

3) Извршиоци могу бити ангажовани по било ком основу у складу са Законом о раду, што је јасно наведено у конкурсној документацији. 

4) Понуда понуђача не може бити сачинњена на начин који би био супротан позитивно правним прописима Републике Србије, без обзира да ли су у питању радни или неки други односи, а који су у непосредној вези са предметом јавне набавке. Према томе, зараде, накнаде и друга примања радно ангажованих лица, као и минимална зарада регулисани су Законом о раду и другим подзаконским актима који регулишу ову област.

5) Наручилац је уважио примедбу заинтересованог понуђача и отклонио грешку у моделу уговора изменама и допунама конкурсне документације која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 14.2.2017. године.