• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Појашњење конкурсне документације - услуге одржавања јавне расвете Штампа
02. март 2017.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Комисија за спровођење поступка јавне набвке
Број: 03.05.404-8/2017
Датум: 2.3.2017. године

 

 На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.05.404-8/2017 од 27.2.2017. године, даје следеће:

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 У поступку јавне набавке мале вредности услуге одржавања јавне расвете, ЈНМВ бр. 2.6/2017, а поводом Захтева за појашњење конкурсне документације заинтересованог понуђача од 2.3.2017. године, Комисија даје следеће појашњење:

 Питање заинтересованог понуђача:

 "У вези референц листе тражите листу извршених услуга која је предмет јавне набавке. Да ли то значи да се признају само уговори на одржавању јавне расвете или се могу доставити и уговори на изградњи/реконструкцији јавне расвете, радови на расвети пословно-стамбених објеката и сл.?" 

 

Одговор:

 Наручилац је у конкурсној документацији навео да се тражи референц листа - списак најважнијих извршених услуга у претходне три године на пословима пружања услуге која је предмет јавне набавке, што је у складу са чланом 77. став 2. тачка 1) и 2) Закона о јавним набавкама.

Предмет јавне набавке је прецизно одређен и дефинисан у оквиру обрасца 5. - Образац структуре цене са упутством како да се попуни, али ради још јаснијег дефинисања предметне услуге и одговора на постављено питање, наручилац напомиње да се ради искључиво о спољној расвети - екстеријера, а не о одржавању унутрашње расвете објеката, без обзира о којој врсти објекта се ради.