• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Појашњење конкурсне документације - јавнa расветa Штампа
03. март 2017.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Комисија за спровођење поступка јавне набвке
Број: 03.05.404-8/2017
Датум: 3.3.2017. године

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.05.404-8/2017 од 27.2.2017. године, даје следеће:


ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 У поступку јавне набавке мале вредности услуге одржавања јавне расвете, ЈНМВ бр. 2.6/2017, а поводом Захтева за појашњење конкурсне документације заинтересованог понуђача од 3.3.2017. године, Комисија даје следеће појашњење:

 Питање заинтересованог понуђача:

"У оквиру техничког капацитета тражите и два возила са хидрауличном мобилном платформом, са копијама атеста овлашћених институција. За поменута возила издаје се две врста атеста и то: - Стручни налаз о извршеном испитивању уређаја за рад у циљу утврђивања примене мера безбедности и здравља на раду - Стручни налаз о електроизолованости платформе, односно да ли је хидраулична платформа намењена за електрорадове на објектима ниског напона до 1000V. Да ли је неопходно доставити оба поменута атеста."

Одговор:

Наручилац је у конкурсној документацији у оквиру додатних услова за учествовање у поступку предметне набавке предвидео и да понуђач има у власништу или у закупу минимум: - (два) возила са хидрауличном мобилном платформом. За предметна возила, обавезно је доставити стручни налаз-атест о извршеном испитивању хидрауличне трокраке платформе у циљу утврђивања исправности и техничких карактеристика, као и стања и примене мера безбедности и здравља на раду.