• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Измена конкурсне докуметнације - одржавање јавне расвете Штампа
08. март 2017.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д  Б е о г р а д
Градска општина Младеновац
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 03.05.404-8/2017
Дана: 8.3.2017. године


На основу члана 63. став 1. и 5. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија врши:


ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку услуга - одржавање јавне расвете, ЈН бр. 2.6/2017I Комисија за спровођење предметног поступка јавне набавке, врши измену конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности услуга одржавање јавне расвете, која је дана 28.2.2017. године објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине Младеновац, на следећи начин:

- У поглављу 3 (Услови за учешће у поступку јавне набавке), страна 5, тачка 1.4. - средство финансијског обезбеђења, мења се и гласи:

* Понуђач је дужан да у понуди достави блако сопствену меницу, као обезбеђење за повраћај аванса (уколико се тражи аванс), издату на целокупни износ аванса са ПДВ-ом и роком важења најкраће до правдања аванса, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

* Понуђач је дужан да у понуди достави блако сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ од 500.000,00 динара без ПДВ-а и са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од истека рока за коначно испуњење уговорних обавеза понуђача која су предмет обезбеђења, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.*

- У поглављу 4 (Упутство понуђачу како да припреми понуду), страна 10, тачка 12. - подаци о финансијском обезбеђењу, мења се и гласи:

* Понуђач је дужан да у понуди достави блако сопствену меницу, као обезбеђење за повраћај аванса (уколико се тражи аванс), издату на целокупни износ аванса са ПДВ-ом и роком важења најкраће до правдања аванса, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

* Понуђач је дужан да у понуди достави блако сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ од 500.000,00 динара без ПДВ-а и са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од истека рока за коначно испуњење уговорних обавеза понуђача која су предмет обезбеђења, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.*

- У образцу 4. - модел уговора, у члану 3. тачка 1. алинеја 1. мења се и гласи:
*- аванс ____ %  то по издавању профактуре*,

и члан 6. мења се и гласи:

* Извршилац је дужан да достави блако сопствену меницу, као обезбеђење за повраћај аванса (уколико се тражи аванс), издату на целокупни износ аванса са ПДВ-ом и роком важења најкраће до правдања аванса.

Извршилац је дужан да достави блако сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, односно на износ од 500.000,00 динара без ПДВ-а и са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од истека рока за коначно испуњење уговорних обавеза понуђача која су предмет обезбеђења.*


II У свему осталом конкурсна документација се не мења.


III Наручилац је дужан да продужи рок за отварање понуда јер врши измену конкурсне документације у року краћем од 8 дана од дана јавног отварања понуда.


Поступак јавног отварања понуда ће бити спроведен дана 20.3.2017. године у 12,15 часова.


Понуде су благовремене ако буду предате наручиоцу до 20.3.2017. године, до 12,00 часова.


Молимо понуђаче да своју понуду припреме у складу са овом изменом конкурсне документације.


Уколико у међувремену неко од понуђача достави понуде по првобитној конкурсној документацији, исте се неће узети у разматрање.


Комисија ће ценити само оне понуде које буду у складу са овом изменом конкурсне документације.


Ова измена чини саставни део конкурсне документације.


КОМИСИЈА

Миодраг Игњатовић
Драган Аврамовић
Наташа Петровић