• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - за Партију 2 - Набавка услуге израде плана постављања тезги и других привремених покретних објеката Штампа
19. децембар 2017.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке израде плана постављања привремених монтажних и привремених покретних објеката на територији ГО Младеновац - ЈНМВ бр. 2.8/2017, за Партију 2 - Набавка услуге израде плана постављања тезги и других привремених покретних објеката

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца:  Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Услуга израде плана постављања тезги и других привремених покретних објеката.

Назив и ознака из општег речника набавке: 71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања

Уговорена вредност: 149.000,00 динара без ПДВ-а , односно 178.800,00 са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Једна

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 149.000,00 динара без ПДВ-а , односно 178.800,00 са ПДВ-ом
Најнижа понуђена цена: 149.000,00 динара без ПДВ-а , односно 178.800,00 са ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.11.2017. године.

Датум закључења уговора: 13.12.2017. године.

Основни подаци о добављачу:
Назив понуђача: Andzor engineering д.о.о. Нови Сад;
Адреса и место: ул. Иве Андрића бр. 13, 21000 Нови Сад;
Матични број: 20283467
ПИБ: 104974964

Период важења уговора: 20 дана од дана увођења у посао