• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - куповина електричне енергије Штампа
08. јануар 2018.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


OБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке добара -
куповина електричне енергије, ОП-ЈН бр. 1.12/2017


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац.

Опис предмета набавке: Куповина електричне енергије за потребе мобилних стамбених јединица, ОРН 09310000 - електрична енергија.

Уговорена вредност: 833.333,33 динара без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом,

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 1.

Највиша и најнижа понуђена цена:
Понуђене су јединичне цене према структури цене наручиоца, а процењена вредност набавке је укупна вредност оквирног споразума.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 21.12.2017. године.

Датум закључења уговора: 25.12.2017. године.

Подаци о добављачу: ЈП ЕПС Београд из Београда, ул. Царице Милице бр. 2, ПИБ: 103920327, матични број: 20053658.

Период важења уговора: Од 1.1.2018. године до 30.6.2018. године, односно до испуњења вредности уговора.