• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - Набавка грађевинског материјала Штампа
08. јануар 2018.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности добара -
Набавка грађевинског материјала, ЈНМВ бр. 1.10/2017

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Набавка грађевинског материјала намењеног за побољшавање услова становања породица интерно расељених лица на територији ГО Младеновац

Назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 - грађевински материјал и припадајући производи

Уговорена вредност: 823.857,58 динара без ПДВ-а, односно 988.629,096 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: три

Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена: 877.930,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.053.516,00 динара са обрачунатим ПДВ-oм
Најнижа понуђена цена: 823.857,58 динара без обрачунатог ПДВ-а, 988.629,096 динара са обрачунатим ПДВ-oм

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 877.930,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.053.516,00 динара са обрачунатим ПДВ-oм
Најнижа понуђена цена: 823.857,58 динара без обрачунатог ПДВ-а, 988.629,096 динара са обрачунатим ПДВ-oм

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.12.2017. године

Датум закључења уговора: 3.1.2018. године.

Основни подаци о добављачу:
Назив понуђача: Производно прометно предузеће "B-steel" д.о.о.
Место и адреса: Младеновац, ул. Црквена бр. 78.
Матични број: 07440693
ПИБ: 100109186

Период важења уговора: Уговор важи од 3.1.2018. године до испуњења уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене околности на основу којих би се вршила измена уговора