• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - економско оснаживање породичних домаћинстава избеглих лица - куповина професионалних апарата Штампа
09. јануар 2018.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке добара за економско оснаживање породичних
домаћинстава избеглих лица на територији ГО Младеновац
за Партију 3 - куповина професионалних апарата,
ЈНМВ бр. 1.9/2017

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Набавка добара за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглих лица на територији ГО Младеновац (предмет набавке обликован у шест партија) - за Партију 3, ЈНМВ бр. 1.9/2017

Назив и ознака из општег речника набавке: 39711130 - фрижидери, 39711360 - пећнице

Уговорена вредност: 162.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 194.400,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: три

Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена: 177.600,00 динара без ПДВ-а, односно 213.120,00 динара са ПДВ-ом
Најнижа понуђена цена: 162.000,00 динара без ПДВ-а, односно 194.400,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 162.000,00 динара без ПДВ-а, односно 194.400,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.12.2017. године.

Датум закључења уговора: 27.12.2017. године.

Основни подаци о добављачу: БС "Уго-опрема" Нови Београд, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 10/з, НП 5, Матични број: 17060562, ПИБ: 100392913

Период важења уговора: Уговор важи од 27.12.2017. године до испуњења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене