• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - економско оснаживање породичних домаћинстава избеглих лица - куповина кока носиља Штампа
09. јануар 2018.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке добара за економско оснаживање породичних
домаћинстава избеглих лица на територији ГО Младеновац
за Партију 4 - куповина кока носиља, ЈНМВ бр. 1.9/2017

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Набавка добара за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглих лица на територији ГО Младеновац (предмет набавке обликован у шест партија) - за Партију 4, ЈНМВ бр. 1.9/2017

Назив и ознака из општег речника набавке: 03324000 - жива живина

Уговорена вредност: 72.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 79.200,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: две

Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена: 96.720,00 динара без ПДВ-а, односно 116.064,00 динара са ПДВ-ом
Најнижа понуђена цена: 72.000,00 динара без ПДВ-а, односно 79.200,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 72.000,00 динара без ПДВ-а, односно 79.200,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.12.2017. године.

Датум закључења уговора: 27.12.2017. године.

Основни подаци о добављачу: "Агровет" д.о.о. Београд, ул. Жичка бр. 8, Матични број: 07768923, ПИБ: 100297661

Период важења уговора: Уговор важи од 27.12.2017. године до испуњења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене