Градска општина Младеновац
Oбавештење о закљученом уговору - видео надзор Штампа
14. децембар 2018.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности извођења радова на уградњи
видео надзора, ЈНМВ бр. 3.12/2018


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца:  Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: радови

Опис предмета набавке:  радови на уградњи видео надзора

Назив и ознака из општег речника набавке:  45314000 - уградња телекомуникационе опреме, 45315600 - радови на нисконапонским инсталацијама

Уговорена вредност:  939.460,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.127.352,00 дин. са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:  две

Највиша и најнижа понуђена цена:  
Највиша понуђена цена: 939.460,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.127.352,00 дин. са ПДВ-ом
Најнижа понуђена цена: 450.289,00 дин. без ПДВ-а, односно 540.346,80 дин. са ПДВ-ом

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 939.460,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.127.352,00 дин. са ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.11.2018. године

Датум закључења уговора: 12.12.2018. године.

Основни подаци о добављачу:
Назив понуђача: ДП "Лого" д.о.о.
Место и адреса: Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 261.
Матични број: 07479468
ПИБ: 100291347

Период важења уговора: 10 радних дана од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене околности на основу којих би се вршила измена уговора

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 14. 12. 2018.