• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о обустави поступка - услуге израде геодетскогелабората Штампа
14. мај 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
јавне набавке мале вредности услуге израде геодетскогелабората са КТП, елабората о геомеханичким радовима и идејног решења трансфер станице са рециклажним центром
у Младеновцу, ЈНМВ бр. 2.16/2019


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца:  Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: услугa израде геодетског елабората са КТП, елабората о геомеханичким радовима и идејног решења трансфер станице са рециклажним центром у Младеновцу - за потребе израде Плана детаљне регулације центра за управљање комуналним отпадом - Трансфер станица у Младеновцу

Назив и ознака из општег речника набавке: 7125000 - архитектонске, техничке и геодетске услуге

Процењена вредност набавке: 2.200.000,00 динара без ПДВ-а.

Број примљених понуда: Ниједна

Разлог обуставе поступка: Нису испуњени услови за доделу уговора. Поступак ће бити поново спроведен одмах након коначности одлуке о обустави постука.