• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавни позив - суфинансирање пројеката цркава и верских заједница Штампа
22. јул 2019.

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 19. јула 2019. године, на основу члана 39. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 40/10-пречишћен текст и 38/13), члана 32. Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/06), члана 6. Правилника о расподели буџетских средстава градске општине Младеновац црквама и верским заједницама које делују на територији општине, бр. IV-00-06-4-104/5/2018 од 28. маја 2018. године, у складу са Одлуком о буџету градске општине Младеновац за 2019. годину ("Службени лист града Београда", бр. 127/18 i 37/19), расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу средстава из буџета градске општине Младеновац
за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница
у 2019. години


I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА


Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета градске општине Младеновац за 2019. годину, за пројекте традиционалних цркава и верских заједница које делују на територији градске општине Младеновац.

Средства се распоређују за обављање градитељске делатности цркава и верских заједница, које они обављају у складу са законом и другим прописима, и то за:

- пројекте изградње црквених или верских објеката;
- пројекте адаптације, реконструкције објекта
- текуће поправке и одржавање црквених или верских објеката;
- пројекте обнове црквених или верских објеката;
- текуће материјалне трошкове.


II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ


У складу са Правилником, право на доделу средстава путем овог конкурса имају традиционалне цркве и верске заједнице, у складу са одредбма Закона о црквама и верским заједницама ("Сл. гласник РС", бр. 36/06), које делују на територији градске општине Младеновац.

За реализацију пројеката и активности цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета градске општине Младеновац за 2019. годину, обезбеђена су средства у износу од 2.500.000,00 динара у складу са Одлуком о буџету градске општине Младеновац за 2019. годину ("Службени лист града Београда", бр. 127/18 и 37/19).

Једном пријавом може се конкурисати само за једну област за коју је расписан конкурс.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

Средства буџета која се додељују на конкурсу, не могу бити мања од 300.000,00 динара, нити већа од 1.000.000,00 динара по Пројекту.

Конкурс се расписује за суфинанирање пројеката који се реализују до 31.12. 2019. године.

Средства добијена на конкурсу морају се правдати најкасније у року од 15 дана од дана реализације пројекта.

Предмет финансирања по расписаном јавном конкурсу не могу бити пројекти који доносе профит, заговарају насиље, нетолерантност или било коју врсту дискриминације.

Прихватљиви трошкови укључују управљање, администрација или особље ангажовано на реализацији пројектних активности (особе ангажоване у раду са корисницима, стручни сарадници на пројекту ангажовани за специфичне послове), трошкови организације пројектне активности, трошкови набавке потрошног материјала, оперативни трошкови канцеларије и сл. (без режијских трошкова).

Неприхватљиви трошкову су: дугови и покривање губитака или дуговања, пристигле пасивне камате, ставке које се већ финансирају из других пројеката, куповина земље или зграда или реновирање просторија и сл.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, који се може преузети са интернет-странице градске општине Младеновац.


III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Пријава на Конкурс се подноси на посебном обрасцу, уз коју се прилаже и:

1. образац пријаве за учешће на Конкурсу (Образац 1)
2. Образац Изјаве (Образац 2)
3. одлуку цркве за извођење радова и сагласност Епархије
4. доказ да рачун подносиоца пријаве на конкурс није у блокади - (потврда пословне банке) и копију завршног рачуна за претходну годину (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре - печат АПР или копија потврде о пријему од Поште)


Образац 1 и Образац 2 могу се преузети на званичном сајту градске општине Младеновц , www.mladenovac.rs

IV ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА


Након истека рока за пријем пријава на Конкурс, Комисија коју образује Веће градске општине Младеновц разматра приспеле пријаве и свој предлог о избору пројеката и висини средстава која се додељују из буџета градске општине Младеновац, доставља Већу градске општине Младеновац.

О додели средстава крајњим корисницима одлуку доноси Веће, а председник општине закључује уговор о додели средстава из буџета градске општине Младеновац са учесницима на конкурсу којима су средства додељена.

Критеријуми за оцену пројеката ближе су уређени Правилником о расподели буџетских средстава градске општине Младеновац црквама и верским заједницама које делују на територији општине, бр. IV-00-06-4-104/5/2018 од 28. маја 2018. године.


V РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА


Рок за подношење пријава на конкурс је од 26.7.2019. године до 2.8.2019. рачунајући и тај дан.

Текст конкурса и обрасци објављују се на званичној интернет презенацији градске општине Младеновац где ће бити доступни све време трајања конкурса.

Обрасци пријаве на овај јавни позив, могу се преузети и у просторијама Службе за послове органа градске општине Управе градске општине Младеновац (ул. Јанка Катића бр. 6, Младеновац).

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријава на јавни конкурс са свом потребном докуметацијом подноси се у затвореној коверти у штампаном издању на писарници Управе градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, са назнаком НЕ ОТВАРАЈ - ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ, или путем поште препорученом пошиљком.


V ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Конкурс, Образац 1 и Образац 2 објављују се на сајту градске општине Младеновац, www.mladenovac.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса, а конкурс и у недељном листу "Младеновачки глас".

Образложено Решење о расподели средстава донеће Веће градске општине Младеновац на основу образложеног предлога Комисије.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће објављено на сајту градске општине Младеновац www.mladenovac.rs и достављено свим учесницима конкурса.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу неће бити разматране.

Додатне информације се могу добити радним данима од 10 до 14 часова на телефон: 011/8241-634

Рок за подношење пријава на конкурс је 7 дана од дана објављивања у дневном штампаном медију који излази на територији градске општине Младеновац, ("Младеновачки глас" од 26.7.2019. године) закључно са 2.8.2019. године.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
IV-00-06-4-159/1/2019, 19. јул 2019. године

Председник
Владан Глишић


ПРЕУЗМИТЕ :

Образац 1 - ПРИЈАВА

Образац 2 - ИЗЈАВА