• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - Kуповина hands-free уређаја Штампа
24. јул 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке опреме за безбедност у саобраћају, ЈНМВ бр. 1.11/2019
за Партију 2 - Kуповина hands-free уређаја


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Набавка опреме за безбедност учесника у саобраћају (предмет набавке обликован у пет партија) - за Партију 2, ЈНМВ бр. 1.11/2019

Назив и ознака из општег речника набавке: 32251100 - сетови за телефонирање без држача ("hands-free")

Уговорена вредност: 66.600,00 динара без ПДВ-а, односно 79.920,00  динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Две

Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена: 49.333,33  динара без ПДВ-а, односно 59.199,99 динара са ПДВ-ом
Најнижа понуђена цена: 45.000,00 динара без ПДВ-а, односно 54.000,00 динара са ПДВ-ом

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 49.333,33  динара без ПДВ-а, односно 59.199,99 динара са ПДВ-ом
Најнижа понуђена цена: 45.000,00 динара без ПДВ-а, односно 54.000,00 динара са ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.  

Датум доношења одлуке о додели уговора: 4.7.2019. године.

Датум закључења уговора: 15.7.2019. године.

Основни подаци о добављачу:
Назив понуђача: Успон д.о.о. Чачак;
Адреса и место: ул. Булевар ослобођења бр. 17, Чачак;
Матични број: 06084613
ПИБ: 101289775

Период важења уговора: од 15.7.2019. године до испуњења уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене околности на основу којих би се вршила измена уговора