Градска општина Младеновац
Обавештење о закљученом уговору - куповина горива Штампа
26. јул 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности добара -
куповина горива, ЈНМВ бр. 1.9/2018


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Куповина горива за службена возила ГО Младеновац

Назив и ознака из општег речника набавке:

09132100 - безоловни бензин
09134220 - дизел гориво (ЕН590)

Уговорена вредност: 600.000,00 без ПДВ-а, односно 720.000,00 са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Три

Највиша и најнижа понуђена цена :
Највиша понуђена цена: 1.041.206,00,00 динара без ПДВ-а, односно 1.249.447,20 са ПДВ-ом
Најнижа понуђена цена: 974.669,00 динара без ПДВ-а, односно 1.169.602,80 са ПДВ-ом.

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 1.041.206,00,00 динара без ПДВ-а, односно 1.249.447,20 са ПДВ-ом
Најнижа понуђена цена: 974.669,00 динара без ПДВ-а, односно 1.169.602,80 са ПДВ-ом.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 7.2.2019. године.

Датум закључења уговора: 3.7.2019. године.

Основни подаци о добављачу:
Назив понуђача: Кнез Петрол д.о.о. Земун;
Адреса и место: ул. Царице Јелене бр. 28, 11273 Батајница;
Матични број: 17535439
ПИБ: 103223995

Период важења уговора: од 3.7.2019. године до утрошка средстава

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 26. 07. 2019.