• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о покретању преговарачког поступка - Геронтолошки центар Штампа
29. јул 2019.

На основу члана 55. и 57. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општине Младеновац, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
за подношење понуда на основу чл. 36. став 1. тачка 5)


Наручилац: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, интернет страница ГО Младеновац: www.mladenovac.rs.

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавкe је извођење додатних (непредвиђених) радова радова на реконструкцији, санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Геронтолошки центар у Младеновцу, ПП-ЈН бр. 3.12./2019.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261000 - крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 - адаптација зграда; 45400000 - завршни грађевински радови; 45454000 - радови на реконструкцији; 45350000 - машинске инсталације.

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора: II-00-06-2/1065/2019 од 13.9.2018. године.

Основ и образложење за примену преговарачког поступка: Поступак јавне набавке се спроводи на основу члана 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама и Мишљења о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Управе за јавне набавке бр. 404-02-800/19 од 15.5.2019. године. Градска општина Младеновац спровела је отворени поступак јавне набавке радова број 03.05.404-46/2018 Извођење радова на реконструкцији, санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта - Геронтолошки центар центар Младеновац, ул. Филипа Филиповића бр. 1, Младеновац и закључила основни уговор бр. II-00-06-2/1065/2018 од 13.9.2018. године (заведен код Извођача дана 13.9.2018. године под бројем 358/2018) о извођењу радова са групом понуђача - Предузећем за инжењеринг "Југоградња" д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Велизара Косановића бр. 22 као носиоцем посла и чланом групе Друштвом за производњу, трговину и услуге "Тесла системи" д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Милентија Поповића бр. 32ам, на износ од 111.923.058,00 динара без ПДВ-а, односно 134.307.669,60 динара са ПДВ-ом. Вршилац стручног надзора Предузеће за пројектовање, инжењеринг и опремање ентеријера Intellinea д.о.о. из Београда је, поводом благовременог захтева бр. 035/2019 од 11.2.2019. године извођача радова Југоградња' д.о.о. из Београда за извођењем непредвиђених радова, доставио мишљење у коме се сагласио са потребом да се изведу непредвиђени радови, и то: радови термотехничких инсталација због промене начина испоруке топлотне енергије и начина грејања условљеног од стране ЈКП Београдске електране, електроенергетски, сигнални и телекомуникациони радови утврђени су током извођења радова увидом на лицу места, а пројектант је задужен да уради допуну пројекта и архитектонско-грађевински радови у циљу обезбеђења заштите објекта од оштећења, заштите радника приликом извођења радова на висини, као и од заштите крова од атмосферилија и постизања оптималне функционалности. Све наведене непредвиђене радове је неопходно извести како би се извршила квалитетна и комплетна реконструкција, санација, адаптација и инвестиционо одржавање објекта Установе Геронтолошки центар Младеновац, исти су у техничком, технолошком и економском смислу неодвојиви од првобитно уговорених радова, а њихово извођење има за циљ обезбеђење сигурности и заштите самог објекта и корисника. Из свих наведених разлога, потребно је предметну набавку спровести у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: Предузећу за инжењеринг "Југоградња" д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Велизара Косановића бр. 22.


ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА