• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Позив за подношење понуда - услуга израде плана детаљне регулације Штампа
16. септембар 2019.

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909

       

            На основу члана 60. Закона о јавним набавкама

 ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

 

            Предмет јавне набавке: услуга израде плана детаљне регулације у МЗ Баташево, ЈНМВ бр.услуга израде плана детаљне регулације у МЗ Баташево, ЈНМВ бр. 2.22/2019..

            Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

            Назив и ознака из општег речника набавке:

            71410000 - Услуге просторног планирања

            Опис предмета јавне набавке:

                Услуга израде плана детаљне регулације у МЗ Баташево, која обухвата израду инжењерскогеолошког  елабората са КТП, елабората за рани јавни увид и израда нацрта плана детаљне регулације и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, а у складу са позитивноправним прописима који регулишу ову област и према пројектном задатку који је дат у оквиру техничких карактеристика предмета набавке (спецификација).

            Услови за учествовање у поступку:  

             Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

            Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

           

      Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

            Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

            Увид и преузимање конкурсне документације:

            Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.rs/

            Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.

Подношење понуда:

        Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку услуге израде плана детаљне регулације у МЗ Баташево, ЈНМВ бр. 2.22/2019» "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 26.9.2019. године  до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку. 

            На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, мејл, број телефона и особа за контакт.     

            Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.

            Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

            Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

 

      Отварање понуда:

             Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 26.9.2019. године са почетком у 12,15 часова.

            Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

           

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

            Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

 

     Контакт:

            За ближе информације обратите се писменим путем на мејл: amatejic@mladenovac.

 

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА