Градска општина Младеновац
Позив за подношење понуда -Набавка пакета грађевинског материјала за потребе избеглих лица на територији ГО Младеновац Штампа
15. новембар 2019.

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама

("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: Набавка пакета грађевинског материјала за потребе избеглих лица на територији ГО Младеновац, ЈНМВ бр.1.15/2019.

Предмет јавне набавке: добра.

Предмет набавке је обликован у 5 партијa:

1) Партија 1 - Набавка пакета грађевинског материјала број 1.
2) Партија 2 - Набавка пакета грађевинског материјала број 2.
3) Партија 3 - Набавка пакета грађевинског материјала број 3.
4) Партија 4 - Набавка пакета грађевинског материјала број 4.
5) Партија 5 - Набавка пакета грађевинског материјала број 5.

Назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 - грађевински материјали и припадајући производи.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације:
Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, или са интернет странице Наручиоца http://www.mladenovac.rs/


Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.

Подношење понуда:
Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти на адресу: Градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац; са назнаком: «Понуда за набавку добара - грађевински материјал, ЈНМВ 1.15/2019 " уколико понуђач подноси понуду за свих пет партија, односно €žПонуда за набавку добара - грађевински материјал “ Партија ___ (навести број партије) - НЕ ОТВАРАТИ уколико понуђач подноси понуду за одређену партију, најдаље до 25.11.2019. године до 12,00 часова.

На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.
Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.
Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 25.11.2019. године са почетком у 12,15 часова.
Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.
О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде:
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Контакт:
За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail:
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

У Младеновцу,
Број: 03.10.404-99/2019, 15.11.2019. године

ПРЕУЗМИТЕ :КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 15. 11. 2019.