• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Позив за подношење понуда - Извођење радова на реконструкцији објекта МЗ Јагњило -I фаза. Штампа
01. јун 2020.

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909

("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: отворени поступак

 

Предмет јавне набавке: Извођење радова на реконструкцији објекта МЗ Јагњило -I фаза.

Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 45454000 - радови на реконструкцији

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа у отвореном поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације:
Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.rs/

Подношење понуда:
Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку извођења радова на на реконструкцији објекта МЗ Јагњило – I фаза, OП-ЈН бр. 3.9/2020» "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 1.7.2020. године до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку.


На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.
Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.
Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 1.7.2020. године са почетком у 12,15 часова.
Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети најкасније у року од 20 дана од дана отварања понуда. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Контакт:
За ближе информације обратите се писменим путем на мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА