• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о покретању преговарачког поступка - Извођење додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја – I фаза Штампа
07. јул 2020.

На основу члана 55. и 57. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општине Младеновац, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
за подношење понуда на основу чл. 36. став 1. тачка 5)

Наручилац: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, интернет страница ГО Младеновац: www.mladenovac.rs

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавкe је извођење додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја – I фаза, ПП-БОП бр. 3.16/2020

Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000 - радови на реконструкцији

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора: II-00-06-2/84/2019 од 29.1.2020. године

Основ и образложење за примену преговарачког поступка:

Градска општина Младеновац jе спровела отворени поступак јавне набавке радова број 03.10.404-103/2019 - Извођење радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја – I фаза и закључила основни уговор бр. II-00-06-2/84/2020 од 29.1.2020. године (заведен код Извођача дана 29.1.2020. године под бројем 3/2020) о извођењу радова са С.З.Г.Р. „Омега монт“ из Велике Иванче на износ 3.999.172,00 динара без ПДВ-а, односно 4.799.006,40 динара са ПДВ-ом.
Вршилац стручног надзора Бора Велинов, дипломирани инжењер грађевине са лиценцом одговорног извођача радова број 411 И00706 19 је, поводом благовременог захтева од 19.6.2020. године извођача радова за извођењем непредвиђених радова, доставио мишљење у коме се сагласио са потребом да се изведу непредвиђени радови, и то: израда хидроизолације пода сутерена, фасадерски радови и подополагачки радови који су настали као последица чињенице да пројектант није могао да сагледа обим свих радова без предходних радова рушења и демонтаже, као и услед деловања више силе (обилне падавине током извођења радова на крову).
Све наведене непредвиђене радове је неопходно извести како би се извршила квалитетна и комплетна адаптација предметног пословног простора, исти се не могу раздвојити у техничком и економском погледу од првобитног о јавној набавци, а за циљ имају обезбеђење оптималне функционалности и сигурности предметног објекта и крајњег корисника.
Из свих наведених разлога, потребно је предметну набавку спровести у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Наручилац ће упутити позив за подношење понуда првобитном извођачу С.З.Г.Р. "Омега монт" из Велике Иванче, ул. Превалска бр. 50.


ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА