Jaвни позив - додела општинских јавних признања за 2014. годину

Датум: . Објављено у Огласи, тендери и конкурси.

Комисија за јавна признања Скупштине Градске општине Младеновац, на основу члана 14. Одлуке о јавним признањима Градске општине Младеновац  ("Сл. лист града Београда", бр. 48/12 - пречишћен текст), упућује

Ј А В Н И    П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ

I  Позивају се сви грађани и правна лица са пребивалиштем, односно седиштем на територији Градске општине Младеновац (у даљем тексту: општина Младеновац), да учествују у поступку доделе јавних признања Градске општине Младеновац, подношењем иницијативе, односно предлагањем кандидата за доделу следећих јавних признања:

1. Грба Градске општине Младеновац који се додељује појединцу или групи за заједничко дело, као и правном лицу без обзира на пребивалиште појединца, односно седиште правног лица, за највреднија достигнућа остварена у дужем временском периоду и укупно стваралаштво, који доприносе свеукупном развоју и афирмацији општине;
2. Малог грба Градске општине Младеновац који представља награду за стваралаштво младих и додељује се појединцу за значајна остварења или групи за заједничко дело и то лицима старосне доби до 25 година, са пребивалиштем на територији општине Младеновац;
3. Повеље Градске општине Младеновац која се додељује појединцу или групи за заједничко дело, са пребивалиштем, као и правном лицу са седиштем на територији општине Младеновац, за изузетне резултате остварене у претходној години у областима: привреда, пољопривреда, туризам, образовање и васпитање, наука, култура, здравствена заштита, социјална и дечија заштита, спорт, новинарство и публицистика, екологија, архитектура и урбанизам;
4. Захвалнице Градске општине Младеновац која се додељује домаћим и страним институцијама, општинама, градовима и другим правним лицима, као и појединцима за заслуге постигнуте на плану успостављања успешне сарадње, пружања помоћи и остваривања пројеката од посебног значаја за општину Младеновац, без обзира на пребивалиште појединца, односно седиште правног лица.

II Иницијатива се подноси Комисији за јавна признања у писаној форми (у затвореном коверту) са подацима о предложеном кандидату (име, презиме, година и место рођења, адреса, односно фирма и седиште правног лица), образложењем (разлозима за подношење иницијативе) и личним подацима подносиоца иницијативе, најкасније до 16.6.2014. године, до 16 часова, преко писарнице Управе Градске општине Младеновац или поштом на адресу - Скупштина Градске општине Младеновац, Комисија за јавна признања, Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, са назнаком - Иницијатива за јавна признања, закључно са 16.6.2014. године.

Непотпуне и неблаговремене иницијативе неће бити узете у разматрање, као и иницијативе којом физичко или правно лице само себе предлаже за доделу јавног признања.

III Одлуку о додели јавних признања доноси Скупштина Градске општине Младеновац, на предлог Комисије за јавна признања, а јавна признања додељују се на Свечаној aкадемији посвећеној Дану Градске општине Младеновац, 2. августа 2014. године.
IV Додатне информације могу се добити у Кабинету председника Градске општине Младеновац, Улица Јанка Катића бр. 6,  или на телефон 8241-619.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА