logo

Оглас - Јавни конкурс за именовање директора ЈКП "Пијаце Младеновац"

 

 

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 30. јуна  2016. године, на основу чл. 37. и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 40/10-пречишћен текст) и чл. 19. и 20. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац“ („Службени лист града Београда“, број 17/13-пречишћен текст),  о б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ“, МЛАДЕНОВАЦ
на период од четири године

Подаци о јавном предузећу:

Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће „Пијаце Младеновац“, Младеновац, Краљице Марије 1.

Скраћени назив пословног имена гласи: ЈКП „Пијаце Младеновац“.
Седиште предузећа је у Младеновцу, Краљице Марије 1.
ПИБ 101280680
Матични број 17314734
Претежна шифра делатности је - 68.20 - Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

Јавни конкурс се спроводи за радно место:

Директор Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац“, Младеновац, чији је оснивач градска општина Младеновац.

Право пријављивања има сваки заинтересовани кандидат који, осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњава и следеће посебне услове у складу са чланом 25. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16):

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Уз пријаву са биографијом, , кандидат подноси:

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
- доказ да има општу здравствену способност;
- доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе о стеченој стручној спреми);
- доказ о радном искуству (оверена копија радне књижице и оригинал или оверена копија потврде о стеченом одговарајућем радном искуству или руководећем положају);
-  доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности (уверење од надлежене Полицијске управе);
- доказ да није изречена мера безбедности којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; (2) обавезно психијатријско лечење на слободи; (3) обавезно лечење наркомана; (4) обавезно лечење алкохоличара; (5) забрана вршења позива, делатности и дужности (уверење од надлежене Полицијске управе);

- уколико је кандидат члан органа политичке странке, доказ о мировању у вршењу функције у органу политичке странке, односно оверена изјава да није члан органа политичке странке.

У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора.

Место рада је Младеновц, ул. Краљице Марије бр. 1.

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комисији за именовања директора јавних предузећа градске општине Младеновац, на адресу Младеновац, Јанка Катића бр. 6, преко писарнице Управе градске општине Младеновац или преко поште, са напоменом: ЗА КОНКУРС „НЕ ОТВАРАТИ“.

Конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 61/16 од 7.7.2016. године.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Мирјана Симовић,  телефон 011/8241-621.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве, неће се узимати у разматрање.

Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, "Службеном листу Града Београда", дневном листу и на интернет страници градске општине Младеновац.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
I-00-06-1-2/6-1/2016, 30. јун 2016. године

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2021.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Информације од јавног значаја: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.