logo

Оглас - Јавни конкурс за именовање директора ЈП "ДИП Младеновац"

 

 

Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 30. јуна 2016. године, на основу чл. 37. и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст и 38/13) и чл. 20. и 21. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац“ („Службени лист града Београда“, број 17/13-пречишћен текст),   о б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И ПЛАНИРАЊЕ
„ДИП МЛАДЕНОВАЦ“
на период од четири године


Подаци о јавном предузећу:

Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац“, Младеновац, Краља Петра Првог 246.
Скраћени назив пословног имена гласи: ЈП „ДИП Младеновац“.
Седиште предузећа је у Младеновцу, Краља Петра Првог 246.
ПИБ 101280181
Матични број 07073828
Претежна шифра делатности је 7490 - Припрема предлога Програма уређивања грађевинског земљишта.

Јавни конкурс се спроводи за радно место:

Директор Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац“, чији је оснивач Градска општина Младеновац.
Право пријављивања има сваки заинтересовани кандидат који, осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњава и следеће посебне услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Уз пријаву са биографијом кандидат подноси:

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
- доказ да има општу здравствену способност;
- доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе о стеченој стручној спреми);
- доказ о радном искуству (оверена копија радне књижице и оригинал или оверена копија потврде о стеченом одговарајућем радном искуству или руководећем положају);
-  доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности (уверење од надлежене Полицијске управе);
- доказ да није изречена мера безбедности којим се уређују кривична дела и то: (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; (2) обавезно психијатријско лечење на слободи; (3) обавезно лечење наркомана; (4) обавезно лечење алкохоличара; (5) забрана вршења позива, делатности и дужности (уверење од надлежене Полицијске управе);

- уколико је кандидат члан органа политичке странке, доказ о мировању у вршењу функције у органу политичке странке, односно оверена изјава да није члан органа политичке странке.

У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора.

Место рада: Младеновцу, Краља Петра Првог 246.

Пријава са доказима о испуњености услова, адресом пребивалишта и контакт телефоном кандидата, подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комисији за именовања директора јавних предузећа градске општине Младеновац, на адресу Младеновац, Јанка Катића 6, преко писарнице Управе градске општине Младеновац или преко поште, са напоменом: ЗА КОНКУРС „НЕ ОТВАРАТИ“.

Конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 61/16 од 7.7.2016. године.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Мирјана Симовић, телефон 011/8241-621.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве, неће се узимати у разматрање.

Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, "Службеном листу Града Београда", дневном листу и на интернет страници градске општине Младеновац.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
I-00-06-1-2/4-1/2016, 30. јун 2016. године

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2021.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Информације од јавног значаја: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.