Уверење о промени назива улице

Датум: . Објављено у Комунални послови.

Oдељење за комуналне, урбанистичке, грађевинске и послове заштите животне средине

Потребна документација:
- Образац захтева
- Доказ о уплати административне таксе

Општинска административна такса
(за подношење Захтева)
износ: 300 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Општина Младеновац

Општинска административна такса
(за издавање Уверења)
износ: 300 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Општина Младеновац

Место набавке обрасца:
Услужни центар, приземље

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница

Место решавања предмета:
Услужни центар, спрат, Одељење за комуналне, урбанистичке, грађевинске и послове заштите животне средине

Телефони за информације: 8241-693 и 8241-679

Рад са странкама: 07.30-15.30