Упис чињенице смрти у матичне књиге на основу извода иностраних органа

Датум: . Објављено у Матичне књиге.

Секретаријат за управу Градске управе Града Београда
Одсек за лична стања, вођење матичних књига и изборна права Младеновац

Потребна документација:
- Захтев у слободној форми
- Извод из матичне књиге умрлих на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
- Извод из матичне књиге рођених
- Извод из матичне књиге венчаних
- Уверење о држављанству
- Уверење о пребивалишту (издаје Полицијска управа за Град Београд, Љермонтовљева 12а)
- По потреби, и друга документа
- Доказ о уплаћеној такси

Напомене:
- Документа се предају у оригиналу.
- Предата документација се задржава.

Републичка административна такса

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Место решавања предмета:
Услужни центар, приземље

Телефон за информације: 8241-690

Радно време са странкама: 07.30-15.30