Уверење о слободном брачном стању

Датум: . Објављено у Матичне књиге.

Секретаријат за управу Градске управе Града Београда
Одсек за лична стања, вођење матичних књига и изборна права Младеновац

Потребна документација:
- Захтев за издавање
- Уверење о држављанству
- За будућег супружника: фотокопија пасоша или извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу или прописно легализован уз превод овлашћеног судског тумача
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:
Услужни центар

Напомене:
- Документа се предају у оригиналу.
- У случају да се не тражи лично, обавезно је оверено пуномоћје. Пуномоћје није потребно ако захтев подноси родитељ за дете и обрнуто.
- Уверење се издаје по месту уписа у Матичну књигу рођених.

Републичка административна такса
износ: 1.080 дин.
рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 82-070

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Место решавања предмета:
Услужни центар, приземље

Телефон за информације: 8241-690

Радно време са странкама: 07.30-15.30