Увид у списе предмета из Архиве

Датум: . Објављено у Писарница.

Одељење за општу управу
Писарница

Потребна документација:
- Образац захтева
- Доказ о правном интересу
- Важећа лична исправа
- Доказ о уплати таксе

Место набавке обрасца:
Писарница

Општинска административна такса
Износ : 650 динара
- за сваки следећи започети сат: 350 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070

Место предаје документације:
- Писарница у Услужном центру, Краља Петра Првог 173
- Писарница у зграда Општине Младеновац, Јанка Катића 6

Телефони за информације:
- Услужни центар 8241-689
- Зграда Општине 8241-633

Радно време са странкама: 07.30-15.30