Планови

Планови грађевинске инспекције

Датум: . Објављено у Планови.

На основу члана 2. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015) инспекцијски надзор је посао државне управе кога врше и органи јединица локалне самоуправе, с циљем да се превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе (живот и здравље људи, животна средина, биљни и животињски свет, имовина, права и интереси запослених и других радно ангажованих лица, привреда и поштена тржишна утакмница, јавни приходи, несметан рад органа и организација, комунални ред и др.).

План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области инспекцијског надзора и процени ризика.