Актуелности

Изборна комисија - проглашење Изборне листе "Ивица Дачић (СПС) (ЈС) - Драган Марковић - Палма"

Датум: . Објављено у Актуелности.

На основу члана 24. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр.129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11) Изборна комисија градске општине Младеновац, на седници одржаној 5. 4. 2012. године са почетком у 12,30 часова, донела је


Р Е Ш Е Њ Е


I  Проглашава се  Изборна листа број 7 : "ИВИЦА ДАЧИЋ-Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена Србија (ЈС) - ДРАГАН МАРКОВИЋ - ПАЛМА" за избор одборника у Скупштини градске општине Младеновац на изборима расписаним за 6. мај 2012. године.

II Решење доставити подносиоцу Изборне листе без одлагања.

О б р а з л о ж е њ е

Овлашћено лице подносиоца Изборне листе, "ИВИЦА ДАЧИЋ-Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена Србија (ЈС) - ДРАГАН МАРКОВИЋ - ПАЛМА", на изборима расписаним за 6. мај 2012. године, поднело је дана 1.4.2012. године у 17,57 часова Изборној комисији градске општине Младеновац благовремену  Изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини градске општине Младеновац и потребну документацију прописану одредбама Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр.129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11). Провером од стране Комисије утврђено је да Изборна листа садржи недостатке који представљају законску сметњу за проглашење Изборне листе, тако да је подносиоцу дана 2.4.2012.године у 11,30 часова уручен Закључак за откалањање недостатака бр. I-01-013-1/14/2012. Како је подносилац Изборне листе у законском року отклонио недостатке како је садржано у поменутом Закључку, комисија је донела одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог Решења може се поднети приговор Изборној комисији градске општине Младеновац у року од 24 часа од часа доношења решења.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ


Бр. I-01-013-1/24/2012. од 5.4.2012. године                                                    

Председник
Јован Стрижак