Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Појашњење конкурсне документације - мобилна телефонија

Датум: . Објављено у Огласи, тендери и конкурси.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д  Б е о г р а д
Градска општина Младеновац
Привремени орган градске општине
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 03.05.404-35/2016
Датум: 26.12.2016. године


На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем Привременом органа градске општине Младеновац бр. 03.05.404-35/2016 од 20.12.2016. године, даје следеће:


ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


У поступку јавне набавке мале вредности услуге мобилне телефоније, ЈНМВ бр. 2.7/2016, а поводом Захтева за појашњење конкурсне документације заинтересованог понуђача од 23.12.2016. године, Комисија даје следеће појашњење:


Питање:


"У вези са припремом понуде за јавну набавку услуге мобилне телефоније за потребе наручиоца "Градска општина Младеновац"", бр. јн 2.7/2016, молимо вас за појашњење и одговоре на питања:

1. На колико децимала се заокружују бодови?"Одговор:


Бодови, односно пондери се заокружују на две децимале.