Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору - Набавка пакета грађевинског материјала за Партију 1

Датум: . Објављено у Огласи, тендери и конкурси.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке добара за потребе интерно расељених лица на територији
ГО Младеновац за Партију 1 - Набавка пакета грађевинског материјала  
број 1 - Пакет 1, ЈНМВ бр. 1.7/2019

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Набавка грађевинског материјала за потребе избеглих лица

Назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 - грађевински материјал и  припадајући производи.

Уговорена вредност: 148.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 177.600,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:  две

Највиша и најнижа понуђена цена:  
Највиша понуђена цена: 165.940,00 дин. без ПДВ-а, односно 199.128,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом.
Најнижа понуђена цена: 148.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 177.600,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 165.940,00 дин. без ПДВ-а, односно 199.128,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом.
Најнижа понуђена цена: 148.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 177.600,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Основни подаци о добављачу: П.Т.П. "Савић" д.о.о. Смедеревска Паланка, матични број: 07576099, ПИБ: 101932003

Период важења уговора: 10 дана од дана закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене